Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gaara Qundhudhoo: Iddoo Seena Qabeessa

Gaaraa_Qundhudhoo!


https://youtu.be/SGhf-KRwtew


Bakka jireenya fardeen bosonaa
!Gaaraa Qundhudhoo! :Gaara Seena Qabeessa #Hararge_Baha_Aanaa_Jarsootti Argama

Gaarri kun godina  Harargee Bahaa, daangaa aanaa Gursumii fi aanaa Jaarsoo  gidduutti argama. Gaaraa hedduu miidhagaa fi fardeen bosonaa hedduun irra jiraatanidha.

Naannoo keenya haabeeknu, haadaawwanu, haa misoomsinu!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: