Home

Support your local community

We need your help to continue to provide essential community services to people in crisis.

We are a local organisation that provides support and expertise within the local community, to potential volunteers, existing volunteers, and organisations that involve volunteers.

Get in touch:

Buffy Summers
1630 Revello Drive, Sunnydale, CA
myemail@example.com

1,652

Volunteers available

1,132

Volunteer opportunities

1,972

Matches last year

Are you a business?

We are uniting our resources around this challenge, and we are combining our resources and asks to make it easy for people to support their communities.

Want to volunteer?

We’ve had an incredible response so far, and are doing everything we can to respond to everyone who wants to volunteer in one of our community programmes.

Hear more from our community.

  • Ethiopian Ni Diigamtii⁉️
    Jechaa fi Abjuu Qamaacaa!“Itoophiyaan Ni Diigamti!” Namoonni tokko tokko akka waan itophiyaan hossee bososaan ijaaramteetti “Itoophiyaan diigamte “jedhu . Itoophiyaan Kan ijaaramte hosseedhaan osoo hin taane lafeedhaani.Dhiiga abboota keenyaatu Itoophiyaa itiche! Warri Abjuu qacaacaa afarsitan nu dhiisaa! Ilaalcha siyaasaatiin hangam gargar taanuus itoophiyaa diiguufis ta’ee Sarbamuu itoophiyaarratti gammachuun lafa dhiituun yarummaadha! Tokko tokkommoo “Ani itoophiyaaContinue reading “Ethiopian Ni Diigamtii⁉️”
  • Gorsa Hayyuu!! Seenaa Addaa
    “Namticha tokkootu “yaa Rabbii hayyummaa naaf kenni” je’ee waaqa isaa kadhate ja’an. Yeroo namtichi hayyummaa naaf kenni je’ee kadhatu, Rabbin immoo rakkoolee danuu furmaata namtichaa barbaadan walduraa duubaan isa mude, ja’ama.Namtichiniis, yeroo rakkooleen adda addaa isa weerrartu, “yaa Rabbi ani hayyummaa akka naaf kennituun si kadhe malee, akka rakkoolee adda addaatiin na burjaajessituun si kadhadhee?”Continue reading “Gorsa Hayyuu!! Seenaa Addaa”

“So many things are possible just as long as you don’t know they’re impossible.”

Norton Juster

Create your website with WordPress.com
Get started