Ethiopian Ni Diigamtii⁉️

Jechaa fi Abjuu Qamaacaa!
“Itoophiyaan Ni Diigamti!”

Namoonni tokko tokko akka waan itophiyaan hossee bososaan ijaaramteetti “Itoophiyaan diigamte “jedhu . Itoophiyaan Kan ijaaramte hosseedhaan osoo hin taane lafeedhaani.Dhiiga abboota keenyaatu Itoophiyaa itiche!

Warri Abjuu qacaacaa afarsitan nu dhiisaa! Ilaalcha siyaasaatiin hangam gargar taanuus itoophiyaa diiguufis ta’ee Sarbamuu itoophiyaarratti gammachuun lafa dhiituun yarummaadha! Tokko tokkommoo “Ani itoophiyaa miti”  jedha! Kunis seenaa uummata oromoo waan qabatamaan beeku miti.

Kaateen hortee kuush eessa akka ta’e ,eessaa akka ka’ee eessatti akka dhaabbatu waan hinbeekneef of gane! Oromoon Kan itoophiyaa hintaane Eenyu Itoophiyaan! Abbootni oromoo biyya kana ijaaruu keessatti, Gaheen isaan qaban laagaan seenaa iyyee ragaa ba’a ! Ashaaraan abboota keenyaa itoophiyaa biyya godhee dhaabuu keessatti iddoo ol Aanaa qaba.

Of ganuun yarummaadha. Kaayyoon keenya Oromoofi Oromiyaa itoophiyaa qabattee gaanfa afrikaa irratti olkaatu arguudha malee , itoophiyummaa ofirraa mulqinee, ilaalcha gadi bu’aa keessa gototamuu miti! Oromoon Itoophiyaan ala , Itoophiyaan Oromoon ala dhaabbatee jiraatu hinjiru! Sodoon xaxamaa jiru garuu ifaadha.

Humni Itoophiyaan diiga jedhu kamuu ofii hunkutaa’a malee Itoophiyaan kabaa irraa hinijaaramne ! Abjuun qacaacaa kun abbuma fakkaatti. Hololli gamaa gamanaa afarfamu kun gola hinaaftotaatii Kan ciinca’udha.

warra fedhii aangoof halkaniif guyyaa mar’atu, warra dantaa dhuunfaaf malee mirga sabaa hin ilaalle! warra ana yoo ta’e malee biyyi kun biyya hin taatu jedhan , warra lagaan qabsaa’uu malee haqaaf qabsaa’uu hin beekne, warra qumaara jal’inaatiin keessisaanii uke! warra uumaafi uummataaf hin abboomamne, Bara baraan siyaasa gadadoo fi boo’icha gurraachan Saba qaqan! Isaan akkasiitu biyyi diigamteettii , Orimomiyaan Mootummaa hin qabdu jedha. Sammuun isaanii duumessa shiraatiin dukkaneeffameera.

Oromoon uukkaamsaa hamaa irratti raawwatamaa ture Shira sirna mootota Abbaa Irree jalaa obbaafateera.Amma Mootummaa ofii isaan filateen bulaa jira. Hooggansa ilma Abbaa gadaatu itoophiyaa bulchaa jira. Takka Ekeraa boollaatti lubbuu godhanii ittiin uummata burjajessuuf yaaluun mo’amuudha. Sadarkaa uummatni Oromoofi itoophiyaa irra gahe hin beekne. Uummanni Abbaa isaaf ta’u tolchee bareera. Si’aachi Paartii kamis haa ta’u , qaamni kamuu uummata kana goyyomseen galaan Gowwummaa Isa dhoqqaa’uuti.

Uummata itoophiyaa waliin uumaatu jira! Humni keessaaf alaan biyya kana diiguuf waixirfatu kamuu ,lammuu akka ol hinkaaneetti ni awwaalama! Kun haqa bor mul’atudha. Irreen hamootaa itoophiyaa hindanda’u. qoromsii fi waraanni hangamii ta’us mul’ataa fi Humna itoophiyaa uukkaamsuuf haamilee hinqabu.

Gudeelchi yeroof nu danqes falaxamee , daaraa ta’uunsaa hin hafu! Baala waraanteen maasii keenya weeraartes walitti dachaafamtee Isa dhumaaf murtoo argatti! Loye galaan nukeessa harka naqaxes gingilfamee toora isaaf Malu qabata! lootee galtuun Wucii wayyaanee fi buchullaan tplf seecca’amanii ni harca’u.

Gulaalliin kana booda geggeeffamu Isa dhumaati! Haafaaf kosora waliin hindeemamu! Saxaxni garee warra diigumsa biyyaa abjootanis ni gubata.

Yeroon Uummatni itoophiyaa “uffee” jedhee boqotu dhiyaateera. Garlameefi gardhabeen ni buqqaati. Kara deemtuuf gadi deemtuun murtee uummata Itoophiyaan ni harcaati!Si’aachi uummanni itoophiyaa boonaa jiraata malee booyaa hinjiraatu! Arrabni siyaasa shiraa arraabu laagaatti oldachaafama. Abjuun gadi galoo qaalaa maseenaakeessatti ukkaamama. Dhiichisni garee dharaa onaadha.

Haloo ! Dhaga’a ! Yaa warra abjuun qacaacaa fi qamaacaa! Itoophiyaan Biyya guddoodha. xiqqoo akka keessaniin hin yaramtu! Itoophiyaan Biyya dhiiga fi lafee abboota keenyaan ijaaramtedha. siyaasa corroqa safaratiin , mul’ata dhoqqee isin laaqamtaniin hin xurooftu! 

Alabaan itoophiyaa Bantii addunyaatti ol ni kaafama! Hattuuf gantuutti biyya hin gurgurru! laagaan jal’ootaa moofaa salphinaatiin ni cuqqaalama! Itoophiyaan uummata ishee waliin sodaatamaa, kabajamaa, doonii badhaadhinaa yaabbatteen gaalaana hiyyummaa ni qaxxaamurti! Dhalootaaf missiraachoo gaariitu jira !

Diigumsa lallabuurra ijaaruudhaaf osoo waltumsinee, Wal nyaachuurra osoo waliif nyaannee, waldiinomsuurra osoo araaraaf Wal hawwannee, uumaanis uumatnis Gammachuu qaba.  Itoophiyaan akka risaa olkaatee qorumsa ishee mudate gararratti mul’atashee olkaaftee , diinotashee faanashee jalaatti ilaalaa samii badhaadhinaa keessa imalti!

Itoophiyaan Hin Diigamtu!

Gorsa Hayyuu!! Seenaa Addaa

“Namticha tokkootu “yaa Rabbii hayyummaa naaf kenni” je’ee waaqa isaa kadhate ja’an.

Yeroo namtichi hayyummaa naaf kenni je’ee kadhatu, Rabbin immoo rakkoolee danuu furmaata namtichaa barbaadan walduraa duubaan isa mude, ja’ama.
Namtichiniis, yeroo rakkooleen adda addaa isa weerrartu, “yaa Rabbi ani hayyummaa akka naaf kennituun si kadhe malee, akka rakkoolee adda addaatiin na burjaajessituun si kadhadhee?” jechuun waaqa isaa gaafate.. Rabbiis, “hayyummaan bilisaan kennamtu hin jirtu.

Hayyummaan kan argamtu rakkoolee adda addaa furuudhaani” jechuun deebii deebiseef ja’an.
MM. Dr. Abiy Ahmed Ali hayyummaa akka qabaatu Rabbumaatu fedheen.

Ergaa aangoorra bahee irraa eegalee, rakkoolee biyya keessaatiifi ala danuu tokkootu walduraa duubaan isa mudachaa jira.

Rakkoolee kanneen, hanga addunyaan Noobilii nageenyaa badhaasuudhaan ragaa baatuufitti, aarsaa baayyee gadi aanaa tahe kafaluudhaan walduraa duubaan gahumsaan furaa as gaheera.

Rakkoolee fuuldura mudattuus haala dinqisiisaa ta’een akka furu walnama hin gaafachiisu.

Meetiin “ibiddaan qorama” ja’anii mii ree!!
MM Dr. Abiyyi gaggeessaa seenaa itiyoophiyaa keessatti yeroo duraatiif hayyummaa isaa hojii qabatamaadhaan mirkaneesseedha.
viva!! Abbichuu. Hanga dhumaatti siin waliin jirra!!!

Muudama Kab/Aadde Fariyaa Aliyyi Itti antuu Kantiiba Magaalaa Duukam tahudhan Muudan! Jabduu Hoggansa

Hawaasni Magaalaa Duukam Baga Gammaddan

Hoggansa tajaajjiila hawaasaaf of kennee, haqummaa fi amanamummaadhaan hojjachuu isheef hawaasa biraa kabajaan kan kennamuuf akkasumaas Ummatafi Mootummaa waal hubachiisidhan, Haqa Ummanni Mootummaa irra qabuufi Dirqama Ummanni Mootumma isaani irra qaban amanamummaadhan, Ummata Isheetif Halkanif guyya osoo hin jenne kutannoodhaan hojjachuudhan kan beekkamtu.

Rakkoo Ummata ishee Sodaa takka malee ofitti amanamummaadhan kan hojjacha turtee.

Kab/ Aadde Fariyaa Aliyii Itti antui Kantiibaa Magaalaa Duukam tahun muudamanii jiru. Jirattoonni Magaalaa Duukam hoggansa akkasii argachuu keessaniif baga gammaddan jenneerra

Bara Hojii Milkii Aadde Fariyaa Aliyyii

Furmannii kanuma

Wan qabsooyneef beekuu qabna,
Bakka irraa kaane beeku qabna
Bakka itti deemnu beeku qabna,
Galmi keenya Essa akka tahe beeku qabna
Kayyoo fi mulata keenya beeku qabna.
Namni bakka irra kaane hin beeyne bakka itti deemnu hin beeku,
Nuti saba of dandahe qabsawa ture malee saba of dadhabe Alagaatti hirkatu miti,wanti alagaatti nu irkaachiisu hin jiru,
Nuti saba ballaa of tahee tokkummaan fakeenya biyyaaf tahu male saba bicuu of diiguu miti,
Arra irra dhaabbanne hegeree boruutiis fakkeenyuumma gaarii dhaalchiisu qabna.
Oromoon kaleessa biiyya ijaaruuf qabsawa ture ,arraas biiyya ijaaruuf hojjachaa jiirra,kaleessas wan waliin dhabne qabnaaf qabsawaa turre malee wan irraatti wal dhabne hin qabnu,arraas akkuuma kaleessatti biyya ijaaruuf waliin qabsawu qabna malee wal sakallee ormaaf daboo tahuun saba guddaa kana xiqqeessuu hin qabna.
Kaleessas sabni ballaan kun maliif biyya hin gaggeesiineef qabsawaa turre male abalu masara haa seenuu jeenne miti,
Wan of harka qabnu yoo of harkaatti wallaalle wanti sii harka bahee nuuf hin deebi’u akkuma Eegee fi sheenaan gara boodati jedhamu sanaatti erga of harka baafne sheenawuu osoo hin taane osuuma nu harka jirtu jabafachu qabna.
Ormi nu jalate nuuf yaadeeti miti kan daboo sii olfaatu ,bu’aa Angoo kan beeku daboo sii olfaateeti karaa qaxxamuraan bakka bareetti debi’uuf siitti fayyadama jira atii hoo walalteeti moo maliifi???
Biyyoonni guddaatanis tan biyya teenya ergachaa turte wan tateef biyyii saba guddaa kanaan akka gaggeefamtu of taate jiraattu hin barbadaan ,mee yoo seenaa dabarsiine kan yaadaannu tahe ,biyyoonni dur qamadii nu deggaaraa turaan maliif yoo kan nuuf yaadan tahee qamadii nu gargaru osoo hin taane meshaa qoonnaa,xaa’oo,meshaa jalliisi fi kkf akka omiishnee of dandanyuu maliif meshaale akkasi maliif nu hin gargariin ? Eggaatumma qofa nu barsiisuun akka jilba cabsanne eggaatuumman isaan eggaannu nu godhuun akka kara barbadanitti isaan jalatti gad jeennee jiraannu qofa barbadu, biyyoota Afrika akka of taatee of dandeesse guddaattu hin barbadaan ,bara nuti of taanee jiraachu jalqabneetti duulli wanti cimuuf akka isaaniif sagannuufi,garu ammaan booda qamadiif jeecha birmadduummaa keenya dabarsiine hin keenniinu,kan ethiopiyaa jalatu dandii ethiopiyaan egalte irraatti gargaruudha.

Badhafamtoota NOBEELI


Badhaasa Noobeelii Nagaa: Badhaafamtoota baayyee walfalmisisoo isaan jahan kanaa?

Badhaasni Noobeelii Nagaa bara 1901 irraa kaaseetu kennamuu eegale

Namni Badhaasa Noobeelii Nagaa bara kanaa mo’ate guyyaa har’aa (Jimaataa) himama. Tarii akkuma kanaan dura taateewwan hedduu irratti mudatee, wayi mormii kaasaa laata?

Badhaasni Noobeelii Nagaa kan badhaasawwan jaha saayintistii, daldalaa fi hojii gaarii raawwachuun beekaman, lammii Siwidiin Alfired Noobeeliin hundeeffaman keessaa tokko yoo ta’u, akka kabaja olaanaa addunyaatti ilaalama.

Haata’u malee sababii uumama siyaasa isaatiin, dameewwan hafa shan caalaa yeroo hedduu badhaasni nagaa wal falmisiisaadha.

Isaan keessaayis mo’attoota badhaasichaa hedduu walfalmisiisaniifi badhaasarraa hafuun yaadatamu keessaa jaha kunooti.

Baaraak Obaamaa

Obaamaa wayita bara 2009tti Badhaasa Noobeelii Naga badhaafamu refuu aangorra baatii sagal guuta ture

Pirezidaantiin duraanii US Baaraak Obaamaa bara 2009tti wayita Badhaasa Noobeelii Nagaa mo’ateetti, isuma dabalatee namoonni baayyeen bitaa itti galee ture.

Obaamaan mataasansaa yaadannoo bara 2020 keessatti waan jalqaba badhaasichaaf filatamu wayita dhagaheetti itti dhagahamee akka barreessetti, ”Maaliidhaaf?” jechuun gaafachuu hime.

Inni reefu baatiiwwan sagal qofaaf aangoo irra kan ture waan ta’eef, qeeqxoonni badhaasichaaf ganaa hingeenye jechaa turan. Dhugaattis guyyaan kaadhimamtoonni badhaasichaa itti filataman itti xumuramus Obaamaan ifatti aangosaatiif kakuu raawwatee guyyoota 12 booda ture.

Bara 2015 keessa, daarektarri duraanii Institiyuutii Noobeelii, Geer Lundestad, koreen badhaasichaaf murtee taasisee gaabbuu BBCtti himanii turan.

Baroota aangoo pirezidaanti Obaamaatti humnootii waraanaa Ameerikaa Afgaanistaan, Iraaqi fi Siriyaa keessa turan.

Badhaasni Noobelii Nagaa MM Abiy Ahmad fudhatan akka irraa mulqamuu gaafatame

‘Walleen Sin Jaaladha caalaatti Itoophiyaa beeksisuu danda’a jedheen filadhe’

‘Wantoota ni ta’a jedhamee hin yaadamne dalagan’

Yaaser Araafaat

Murtoon Yaaset Araafaat (bitaarra) bara 1994tti akka badhaafamaa Noobeelii Nagaatti filatamuun koree filu jidduutti qoodiinsa umee ture

Hogganaan Paalestaayin duraanii, MM Israa’eel Yitzhak Raabin fi Ministira Haajaa Alaa Israa’el Shiimoon Perees waliin bara 1994tti ture haaluma Waliigalteewwan Nagaa Oslootti badhaasichi kan kennameef.

Kunis sababii bara 1990’ota keessa waldhabdee Israa’eliifi Paalestinoota jidduu jiruuf abdii furmaataa dhiyeessanii turaniidha.

Murtoon badhaasicha Yaaser Araafaatiin, nama duraan waraana biyyaaleessaa keessatti hirmaannaa qabu badhaasuu, Israa’eeliifi achiin alattilleen qeequmsa kaasee ture.

Dhugaattis, filatamuun Araafaat koreedhuma Noobeelichaa jidduuttilleen wal dhabdee uumee ture.

Miseensa korichaa keessaa tokkoofi nama siyaasaa lammii Noorweey kan tahan Kaare Kristianseen, mormiidhaan koricha gadhiisan.

Aung Saan Suu Kyi

Ejjannoon Aung Saan Suu Kyi rakkina Roohingyaa irratti qabdu badhaasa bara 1991tti argattee akka mulqamtuuf waamichi akka taasifamuuf godhee ture

Namni siyaasaa lammii Barmaa tun bara 1991tti ture badhaasa Noobeelii Nagaa kan badhaafamte. Innis qabsoo nagaa bulchiinsa waraanaa Myaanimar keessaa irratti taasifteef kan kennamef ture.

Haata’u malee waggoota 20 booda, Aung San Suu Kyi ajjeechaa jumlaa fi sarbama mirgoota namoomaa ummata Islaamaa Rohingyaa biyya ishee keessatti raawwatame irratti ifatti dubbachuu didde.

Gochaan gara jabinaa Rohingyaa irratti raawwates UNn ‘duguggaa sanyii’ jedhameera.

Akkasumas badhaasa argatte akka deebiiftuuf waamichi taasifamee ture. Haata’u malee seerrin Badhaasota Noobeelii sana gochuuf hin hayyamu.

Abiy Ahimad

Ministirri Mumme Itoophiyaa Abiya Ahimad bara 200tti badhaasicha fudhatan

Sadaasa 2020 keessa, Ministirri Mummee Itoophiyaa Abiy Ahimad, waldhabdee barootaaf biyyattiin ollaashee Eritraa waliin qabaachaa turte furuusaatiin Badhaasni Nagaa kennameef.

Garuu waggaadhuma sana yeroo muraasaan booda, sun murtee sirrii ta’usaarratti gaaffiiwwan ka’uu eegalan.

Hawaasni idil-addunyaa Abiy Ahimad waraanaa kaaba biyyattii Tigraay keessatti bobbaasuu isaatiin komataa jiru.

Waraanni achitti gaggeeffames kumaatama lubbuu kan balleesse yoo ta’u, dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanis haalichaan ”badiinsa qalbii nama cabsu” jedheeniira.

Waangari Maathayi

Waangaari Maathaayi ilaalcha madda HIV irratti qabduun komatamti

Roogeettiin lammii Keenyaa bara 2004 keessaa dubartii Afrikaa jalqabaa Badhaasa Noobeelii argatte taatee turte.

Haata’u malee leellisni isheen qabaachaa turte erga HIV/AIDS ilaalchisuun yaada kenniteen booda qeequmsi irratti ka’ee ture.

Waangaari Maathaayi vaayirasiin HIV akka meeshaa waraanaatti ummata gurraacha balleessuuf kan namni tolcheedha jette.

Haata’u malee yaada ishee kanaaf ragaa saayinasaawaa hinqabdu ture.

Henarii Kissinger

Henary Kissinger (mirga) fi Le Duc Tho (kan harka ol kaasan) bara 1973tti badhaasa Noobeelii waliin kennameefi ture

Bara 1973 keessa, Ministirri Dhimma Alaa US Henarii Kissinger Badhaasa Nagaa argatan.

Nama imaammata alaa Ameerikaa baayyee walfalmisiisaa, kan akka icciitiidhaan Kaamboodiyaa boombii haleeluurratti duula gaggeessuu fi Ameerikaa Kibbaa keessatti bulchiinsa waraanaa ummata fixuuf deeggaruu, keessatti hirmaannaa qabuuf badhaasa kennuun, baayyee komii kaasee ture.

Kissingar gahee Waraana Veetinaam dhaabsiisuuf waliigaltee keessatti bahaniif, badhaasicha Hogganaa Kaaba Veetinaam Le Duc Tho waliin kennameef ture.

Kana mormuunis miseensoonni Koree Noobeelii lama hojii kan gadhiisan yoo ta’u, New York Times mataansaa oduu badhaasichaatii Badhaasa Noobeelii Waraanaa jechuun gabaase ture.

Gaandii harka duwwaa

MADD
Gaandiin tarree badhaafamtoota Badhaasa Noobeelii Nagaa hin fudhatiin hafan keessaa tokko

Badhaasni Noobeelii kunis taateewwan osoo hin argamiin hafuu muraasaan beekama.

Ramaddii Nagaatiin, tarii osoo hin dhaqiin hafuun baayyee bahanii kan mul’atan Mahaatma Gaandiidha.

Namni siyaasaa lammii Indiyaa warraaqsa hokkora-maleessa jaarraa 20ffaa keessa fakkeenya ta’an kun, yeroo baayyee filataman illeen, gonkumaa badhaasicha hin fudhanne.

Bara 2006 keessa pirezidantii koree namoota Badhaasa Nagaa mo’atan filatuu kan ture hayyuun Seenaa Gaayir Lundestaand, milkaa’inan Gaandii beekamtii dhowwachuun seenaa Noobeelii keessatti waan dagatame guddaadha jedhe.

Ati Kheyruma Yaadi, Sharriin Abbaa Egdii, Umriin Dhertun waa heddu nama barsiftii, namas garsifti

Baguman arge hundaa
Gochaa firaa fi alagaa
Ammas umurii qabaannaan
Fuuldurratti baay’een arga…!

Isa fayyaa sukkuumee
Cabsee taasiisu naafa
Isa qajeelaa dabsee
Jaldhisee fakkeessu fafa..

Isa jiraa awwaalee
Du’aa fayyisuuf yaalu
Abbaan safuu dagatee
Kan ilma isaa dhaalu

Meeqan argee taajjebe
Garagaltoo namummaa
Garuu argees hin obsu
Nan dubbadha na dhimma.

Garuu..!

Gaafan hubadhee laalu
Garaagarummaa namaa
Jedheetin of gaafadha
“Nama jechuun maaluma”..?

Ni Dhufta ree!! Anis Si qeebalu Qophiidha OK

Ni Dhuftaaree Laata?

Abdii goge jiistee
Gorsaan na utubdee
Hamii orma itti dhiistee
Hamaa ofkeessaa gubdee

Jaalala hin moofofneen
Onneekoo wallaantee
Dhiigakoo naan jettee
Ofitti na waamtee

Nukeessatti hafee
Oolmaan waliif oolle
Iccitii gurguddaa
Kankeetiif kankoollee

Hamajaajii ormaa
Nu diiguuf garmaamu
Anaan sitti hadheessee
Olkaasee siwaamu

Diina nu gowwoomsee
Siin natti hamatu
Lamaan keenya sobee
Boolla nutti qotu

Bartee haqa haqame
Seenaa keenya hatame
Jaalala jibbame
Jibba jaallatame

Kan nu cabse gufuun
Hundeedhaan buqqa’ee
Wal hubachuu keenyaan
Hamtuun golgolaa’ee

Ni dhuftaaree laata?
Deebitee manakee
An dheebochaan jira
Kunoo jaalalakee!

Odeessalee haara

Odeeffannoo Haara.

Sababa sarvarri dhaabbata Facebook har’a rakkoo godhatee dhaabbateef jecha amma tana gatiin gurgurtaa sheerii facebook %5.5 gadi bu’uun maallaqa guddaa dhabbaticha kasaarsee jira. Waggaa keessatti kasaaraa guddaa dhaabbaticha mudate jedhamaa jira. Yoo dafanii sirreessuu baatan daran gatiin sheerii gadi bu’uun kisaaraa caalu geessuu danda’a.

Kisaaraan hanga ammaatti saa’aa 3f cufamuu Facebook, WhatsApp fi Instagram qofti dhaabbata Facebook irratti geessisu doolaaraa Ameerikaa Milyoona $500’tti tilmaama. Messenger fi Oculus VR yeroo irratti dabalamu kisaaraan isaa ni dabala jedhameet tilmaama. Odeeffannoon xiqqoo hin qabduuf isiniif maxxanse
https://t.me/abdiaminbakar

#Subcribe_Channeli_YouTube
https://youtube.com/c/abdiaminbakar

@youtube Abdi Amin Bakar

Subscrib godha
Abdi Amin Bakar/አብዲ አሚን በከር عبد امين بكر
Nu Qunnamuu yoonif barbbaddan Linki arman gadii kan caqasttani Nu qunnamuu dandeessuu

https://t.me/abdiaminbakar

Odeeffanno haaraa

Odeeffannoo Haara.

Sababa sarvarri dhaabbata Facebook har’a rakkoo godhatee dhaabbateef jecha amma tana gatiin gurgurtaa sheerii facebook %5.5 gadi bu’uun maallaqa guddaa dhabbaticha kasaarsee jira. Waggaa keessatti kasaaraa guddaa dhaabbaticha mudate jedhamaa jira. Yoo dafanii sirreessuu baatan daran gatiin sheerii gadi bu’uun kisaaraa caalu geessuu danda’a.

Kisaaraan hanga ammaatti saa’aa 3f cufamuu Facebook, WhatsApp fi Instagram qofti dhaabbata Facebook irratti geessisu doolaaraa Ameerikaa Milyoona $500’tti tilmaama. Messenger fi Oculus VR yeroo irratti dabalamu kisaaraan isaa ni dabala jedhameet tilmaama. Odeeffannoon xiqqoo hin qabduuf isiniif maxxanse
https://t.me/abdiaminbakar

Create your website with WordPress.com
Get started