Gorsa Sammuu Namoota hedduf

“Amala kana ofirra dhiisuu qabdanNama Rabbiin Kennaa Adda keennefitti hin hinaafina hadaraa‼️ Nama nama milkaa’etti hinaafu hin ta’in yoo dandeeyse daandii nama sun milkitti geesse barbaadi yoo qajeelte daandii sirrii hin dhabdu qajeeluu baattu, daandiin siif hin qajeelu yeroo hunda kee qofaatu keeti kan namaa hawwuun diliidha Maaliif diliidha,Rabbiitu kenneefii wallaalte siifis isumaatu kennaadha wallaalte,Continue reading “Gorsa Sammuu Namoota hedduf”

Rakkoo Jireenya Addunyaa

Namootaan_Marfamuun cidhaaf qofa miti! Danuun boodakee hiriiree harka walitti siif tumaa sababa jiruuf qofa daandiin ati irra deemaa jirtu kan daba hin qabne jettee itti fufiinsaan utaalta taanaan, harki qilleensatti olka’ee jabinakee siif faarsu kun kallattii jijjiirrachuun gara mataa siif qabatee faallaa durii ammammoo siif gadduutti deebi’a! Yookaan immoo jibba siif kuusuun si qircaccuuf dabareeContinue reading “Rakkoo Jireenya Addunyaa”

Dhamsa Mummicha Ministeera irra

Jijjiiramni har’a Injifannoo qabsoo oromoo bara dheeraaf geggeeffama ture ta’u oromoon hundii beeku akka qabu. Faranjiif ergamurraa faranjii ergachuu barachuu qabna.Saba koof falmee du’een taddasaa birruu ta,aHaacaaluu hundeessaajijjiiramni laaftuutti hin dhufnee jijjiiramaan hin taphannu. Injifannoo harkaa qabnu tana argachuuf gootoota meeqa itti dhabne!#abiy_ahmed_must_lead Wanta faranjiin jettu raawwachuuf dirqama hin qabnu. Fedhii faranjii raawwachuuf gugguufurra, fedhiiContinue reading “Dhamsa Mummicha Ministeera irra”

Raajii Ilma namaa

Namni tokko tokko gaarii fi toltuu namni waggaa meeqa guutu hojjatu hin jajjabeessu, irraa hin haasawu, gaafa namni sun hamtuu hojjate ammoo akka adurree hantuuta argattetti irratti utaala, Nama San xiqqeysuu yaada! Obbolessa kiyya gaarii namni hojjatu, dalagu hin dubbattu, Hayaa mee hin dubbatin, Kheyrii namni hojjate hin haasawin durqamaa mitii. Garuu yoo xiqqaate akkumaContinue reading “Raajii Ilma namaa”

Oduu Gammachiisa

#BREAKING “Ministira Muummee Siwiidin, Isteeven Lofven waliin dhimmoota waloo biyyaafi naannawaaf faayidaa qaban irratti marii bilbilaa bu’a qabeessa ta’e gooneerra. Siwiidin adeemsa jijjiirama Itoophiyaa deeggaruuf gumaacha taasistuuf nan galateeffadha. ከስዊድኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ስቴፈን ሎቨን ጋር የጋራ ጠቀሜታ ባላቸው በሀገራዊ እና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ ፍሬያማ የስልክ ውይይት አድርገናል፡፡ ስዊድን የኢትዮጵያን የለውጥ ጉዞ ለመደገፍ ስለምታደርገው አስተዋጽኦ አመሰግናለሁ፡፡Continue reading “Oduu Gammachiisa”

Ibsaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Ibsa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irraa Kenname Nageenya Waloo Gaachana Sirnaan, Misooma Waloo Kenna Tajaajila Lammummaan Mirkaneessina!…Nageenyi qabeenya walooti. Qabeenyi waloo ammoo hirmaannaa qaama hundaan tikfama. Jireenyi gammachuufi qananii nageenya waloo keessatti dhugooma! Ilaalcha Oromoon nagayaaf qabu guutuudha. Qaama dhiibuus ta’ee dhiisu hin qabu. Hunda hammata. Kana waan ta’eef, Oromoon ‘‘sa’aa namni, alaa manni, waatiiContinue reading “Ibsaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa”

BREAKING NEWS

Diina gabrummaaf waamicha taasisu cabsuun birmadummaa biyyaa itti fufsiisfna! Biyya kanaaf utubaa tokkummaa, addunyaaf ammoo madda diimokiraasii kan ta’e ummanni Oromoo har’as gootummaafi ciminni abboota isaa kaleessaa onnee dhaloota har’aatiin dhaalamee aadaa, duudhaafi safuu isaa eeggachaa gara jabinaan murxuxxee diina irraa itti darbatamu qolatee gootummaa isaa itti fufsiisuuf qophaa’ummaafi ijaarama isaa cimsachaa jira. Baandonniifi murnootniContinue reading “BREAKING NEWS”

Create your website with WordPress.com
Get started