Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Rakkoon Siyaasaa Keenya inni Guddaan…

Rakkoon siyaasaa keenya inni guddaan yerooo hundaa ce’umsa hawwuudha. Amma ce’umsa wanti jedhamu hin jiru.

Ummanni amma halkan walkaatti roobaafi aduu osoo hin jedhin sagalee isaa kennuun hanga waggaa shaniitti mootummaa ofii barbaade filateera. Yaada ofii ummataaf dhiyeessuun filannoo waggaa shan shaniin dhufuuf of qopheessuu barbaachisa malee ta’anii waan ta’uu hin dandeenye waa’ee ce’umsaa qofa yaaduun gowummaadha.
Ta’us, humni waggaa shaniif kontiraata fudhadheera jedhu hataa, rafaa, hojjechuu dhiisee yoo ta’e rakkoo guddaadha.

Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Hojjennee itti dadhabnee waan ummataaf waadaa galle fiixaan baasuu qabna malee an waggaa shan kontiraata fudhadheera, homtuu nan xuqu wanti jedhu hin jiru”
MM Itoophiyaa Dr Abiy Ahimad

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: