Design a site like this with WordPress.com
Get started

Galatoomaa isin Jaalanna yoomiyyuu

Kabajamtoota Hordoftoota keenya Galatooma Onnee keenya keessa jirtan yoomiyyuu!

Dubbiilee Dadammaqiinsaa

➲ Jijjiirama fiduudhaaf nama jalqabaa ta’i!
➲ Rakkina dhufu simachuudhaafis nama jalqabaa ta’i!

Rakkina hin baqatin!
➲ Rakkina moo’achuufis nama jalqabaa ta’i! Sababni isaa nama milkaa’e ta’uudhaaf carraan jiru tokkichi rakkina sitti dhufu moo’attee darbuu fi dhiibbaa uumuuf dandeettii ati qabdu irratti hundaa’a.

➲ Yeroo hundumaa waan gaarii uumuuf keessa kee qopheessi!
➲ Itti amani!
➲ Gonkumaa abdii hin kutin!

ADDUNYAAN KUNI CARRAA MILKAA’INAAN GUUTUDHA!

➬ Addunyaan kuni, har’a rakkinaa fi milkaa’inaan guutudha.
➬ Warri rakkina moo’atan gara milkaa’inaatti ce’u. Namoonni baay’een dhiibbaa uumuu sodaachuudhaan sadarkaa isaaniif malu kan hin gahin hafanis danuu dha.
➬ Carraan milkaa’insaa baay’een qisaasa’ina baay’ee keessa darbuun dhufa.
➬ Hojii guddaan itti gaafatamummaa guddaa gaafata.

➦ Ati kan uumamteef jireenya jiraattutti gammaduuf, wanta gaarii lafichi qabu irraa dhamdhamachuu fi fayyaatti jiraachuuf.
➦ Kanaaf yeroo hundumaa Gammadi!

Yaada Keessan Nufkeennuu Keessanif  Galatoomaa Jechaa.Ergaa fi Koomi Keessan Yeroo Online Seennetti ialaalle isinif Deebifnaa Nu ofkolchaa?Youtubekeenya  Subscribe Godhaa
https://www.youtube.com/c/abdiaminbakar

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: