Design a site like this with WordPress.com
Get started

Maashaa Allah

Maashaa Allah  Obboleessa kiyya Qaalii koo Baga Rabbin guyyaa kanan sigehe Alhamdulillahi!

Baga naf Gammadde Broo kiyyaa.
Garu ani aaruza kanarratti osoon argamee jedhen booya jira wallahi Abshir Rabbin Wajjin Umrii dhertu nuf ha kennuu
Jabadhuu Lenca kiyya.

Gad jettu rizqii, ol jettu milkii mirga laaltu gammachu, bita laaltu furmaata of booda laaltu kheeyrii, of dura laaltu kaayyoo tee galma gahuu
Rabbiin siin haa fedhu!
Ammiin jedhii

Obbolessa kiyya #Mahammed_Yaassin_Muummee  Warra Sunnah Rassuula(S.A.W)tin Walitti Dhufee,  Baga Gammaddan

Fuudha fii heerumni waan Rabbiin karaa godhe. Sunnaa Anbiyootaati. Halaalaan waliti dhufanii wajjiin jiraachuun Ilmaan namaa adunyaa tanarratti akka heddumataanii fii akka gosaa fii abbaan namni wal beekaa jiraatu godha.

Namni tokko intala hin beeyne takkaan walitti dhufee Rabbiin jaalala jidduutti darbee ilmaan horanii haadha abaluu fii abbaa abaluu tahan.

Hoggaa sunnaan walitti dhufan daran barakaa argatan. Amantiin Islaamaa amantii guutuudha. Waan irraa hin dubbatinii fii itti nama hin qajeelchin hin qabdu. Namni tokko fuudhee Jaartii Isatti yoo seenuu fedhe maal akka godhuu qabu ibsitee lafa keeysee jirti.

Jannata Addunyaa jachuun haadha manaa gaarii argachuu dha. Kanaaf Du’aa’ii addaa tana sa’aa Du’aa’iin akkaan qeebalamtu, Baatii Du’aa’iin haalaan qeebalamtu tana keessatti namni Aamiin hin janne jiraa?!

Jaartii harka keessan qabdee Jannata isin geeysitu Rabbi isiniif haa kennu !!

Jaartii gaarii Jannata Addunyaa isin seensiftu, tan yeroo aartan daftee dhiifama isin gaafattu Rabbi isiniif haa kennu !!

Jaartii gaarii Rabbi jaalattu, tan Rabbiin isii jaalatu Rabbi isiniif haa kennu!

Jaartii Raaziyaa haga Jannataatti wajji jiraattu Rabbi siif haa kennu !!

“Dubartiin bultidhaaf Taatu qaama kessatii fi alattiis taan baredu tahudha.

Kana yeroo jedhu baredinaa fuulaa, sagalee, jecha Otuu Hin tahiin akkaa hadisaa kanaa tahaa. Hubadhaa

   •Irraa caaltuun dubartii tamii?  Jedhanii gafatamnaan Ergamaan Rabbii {ﷺ} yeroo debisaan.  “”
                   √ Taan yeroo abban manaa gara ishii ilaluu gammachiftuu,  tan yoo Ajajee ajajaa guttee hojjattu,  tan yoo innii irraa fagaatee ofii siitiifii qabenya isalee egduu. Jedhaan.

    •Kanafuu dubartii takkaa fuudhuuf “” Dimtuu, magaala, gurraattii, Adii jedhanii ilaluu mitii.

                •Ammas Hadisaa birotii Rassullii Rabbii ﷺ dubartii bayyee deeysu fuudhaa jedhee
     Sababniis anii guyyaa qiyamaa ummanii kiyyaa hedudhaa jedheen isiniin dhadadhaa jea’an.

.

#ADABA_GUYYAA_CIDHAA

Fuudha fii heerumni waan Rabbiin karaa godhe. Sunnaa Anbiyootaati. Halaalaan waliti dhufanii wajjiin jiraachuun Ilmaan namaa adunyaa tanarratti akka heddumataanii fii akka gosaa fii abbaan namni wal beekaa jiraatu godha. Namni tokko intala hin beeyne takkaan walitti dhufee Rabbiin jaalala jidduutti darbee ilmaan horanii haadha abaluu fii abbaa abaluu tahan. Hoggaa sunnaan walitti dhufan daran barakaa argatan. Amantiin Islaamaa amantii guutuudha. Waan irraa hin dubbatinii fii itti nama hin qajeelchin hin qabdu. Namni tokko fuudhee Jaartii Isatti yoo seenuu fedhe maal akka godhuu qabu ibsitee lafa keeysee jirti.

Adaba guyyaa cidhaa irraa:

1. Jaarsi hoggaa itti seene Isii dhiheeysuuf waa obaasuun gaariidha. Jaalallee Isaa haarawa hoggaa dura itti ol seene isii cinaa taa’ee waan dhugamu kan akka aananii kennuufiin sunnadha. Rasuulli s.a.w guyyaa A’ishaatti seene bira taa’ee Aanan irraa dhugee itti kenne. Qaanfattee mataa gad qabattee Miizeen Asmaa binti Yaziid turtee Rasuularraa s.a.w fuudhii dhugi jetteen irraa fuutee dhuyde.

2. Harka adda Isii (mataa isii gama duraa) irra Rabbi kadhachuu.
Namni Aruuza Jaalallee isaatti ol seene jarjaruu hin qabu. Adda isii gama duraa qabatee Rabbiin akka waan gaarii Isaaf hiruu fii Jaalalleen Isaatis akka tan kheeyrii taatu kadhachuu qaba.
Du’aaii sanirraa tan Rasuulurraa s.a.w dhufte isii tana: Rasuulli s.a.w tokkoon keeysan hoggaa intala takka fuudhe ykn Khaadima bitate Adda gama duraa haa qabu, maqaa Rabbii ol tahee haa dhahu (Bismillaah jechuun) san booda barakaa haa kadhatu.

Akkana haa jedhu
<<Allaahuma Innii As’aluka min kheeyrihaa, wa kheeyri maa jabaltahaa aleeyhi, wa a’uzubika min sharrihaa, washarri maa jabaltahaa aleeyhaa>>
<<اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما  جبلتها عليه >>
<<Yaa Rabbi Ani Kheeyrii isiitin si khadha ammas kheeyrii Isii irratti uumten si khadha. Siinin tiyfama Hamtuu Isiitirraa ammas waan Isii irratti uumterraa.>> Jechuun Rabbi kadhata.

3. Salaata Misirroon lameen wajji salaatuu
Sunnaa Rak’aa lama wajjiin salaatuun Isaaniif jaalatamaaadha. Jaarsi Imaama tahee isin duubaan itti hidhattee Wajjiin Rabbiif sujuuduun bultii jalqabun sun Isaaniif jaalatamaadha. Islaamumaan bakkuma hundatti Jaalala Rabbii fii Rasuulaa s.a.w if jalaa hin dhabdu. Aruuza taatus Rabbi gabbaruun itti fufa.

Sunnaah Rasuulaa s.a.w jala deemuun hin dhaabbatu. Sahaabootarraa akka dhagayametti namni tokko hoggaa fuudhe Jaartii Isaa wajjiin rak’aa lama salaatee akka Rabbi kadhatu gorsan. Kuni hundi wal qunnamtiin duratti. Amma Waan irraa hafiinsa hin qabne Walqunnamtii bira geenyee jirra. Akkamitti eegalan ka jedhuuf deebiin sitti dhuftii dubbisi.

4. Hoggaa qunnamtiif walitti dhufan..
Namni aruuzaa tokko hoggaa jaartii Isaa qunnamtii saalaatiif itti dhihaate akkana jechuun eegala.
Rasuulli s.a.w  “Bismillaah Allaahuma Jannibnaa As-sheeyxaana wa Jannib ash-sheeyxaana Maa Razaqtanaa” Yoo halkan san Rabbiin Isaan jidduu ilmaan argamsiisuu murteeyse Sheeyxaanni Ilma san hin rakkisu” jedhan Ergamaan keenya s.a.w.
<<Yaa Rabbi Sheeyxaanarraa sitti maganfannaa (nu tiysi), Sheeyxaana waan nuuf hirturraahillee tiysi>> jechuudhatti dhihaata. Qunnamtiin Jaarsaa fii Jaartii gammachiisuu qofa osoo hin taane hiree Rabbiin Achi keessaan namaaf kennu barbaaduutu kheeysa jira. Ifiif Sheeyxaanarraa tiyfamtee hin dhiiftu, Rabbiin akka Ilmaan siif hiru hunda sheeyxaanarraa tiysu Rabbi kadhatta. Kuni halkan Aruuzaa san jalqabee hanga dhumaatti wal qunnamtii godhuun dura haala kanaan kadhachuun itti fufa.

Qunnamtii akkamitti godhuu dandaha?
Maaltu haraama yeroo qunnamtii?
Gaafilee tanaa fii ta biraa Inshaa Allaah kutaa itti aanu keessatti laalla.

Rabbiin warra Sunnaah Rasuulaa s.a.w irratti walitti dhufee, Sunnaah irrati jiraatee, Sunnaarratti ilmaan ifii guddiftee adunyaa fii Akhiiraa Milkaawu Isin haa godhu.

Sunnaah Rasuulaa s.a.w facaafte jechudha

Du’aa’ii Ajaa’ibaa tana osoo bira hin dabarre Aamiin ja’aa !!

SHARE godhuun nama jaalattu biraan gahi jzk.

https://www.facebook.com/108277194000122/posts/342308250597014/

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: