Design a site like this with WordPress.com
Get started

Yaa Rabbii Nama walif kheyrii qabnuu siitu narra beeka yaa Allah

Gaafa jaallattu nii miidhamta
Gaafa miidhamtu nama jaallatte jibbuu jalqabda

Jibbuu gaafa jalqabdu
Irraanfachuu yaalta

Irraanfachuu gaafa yaaltu
Yaaduu jalqabda

Yaaduu gaafa jalqabdu deebitee jaalala keessatti kufta.

Jaalala jechuun kanuma!!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: