Design a site like this with WordPress.com
Get started

Breaking

Waliigalteen biyyaalessaa imala badhaadhina walootiif murteessaadha.


Dhalootni biyya isaa jaallatu hunduu dhimmoota biyyaalessaa murteessoo ta’an irratti walii galtee uumuun daran barbaachisaadha. Walii galteen biyyaalessaa kun dhimmoota siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi kanneen biroo irratti ilaalama waloo qabaachuu irratti kan xiyyeeffatudha.

Biyya ykn maatii tokko keessa akkuma yaadaa fi ilaalchi garaa garaa jiru, uummannis dhimma tokko irratti ilaalcha wal fakkaataa ta’e qabaachuu dhiisuu ni mala. Ta’us garaagarummaa jiru dhiphisanii dhimmoota biyyoolessaa bu’uura ta’an irratti akkaataa faayidaa biyyaa mirkaneessuu danda’uun waliin hojjachuun murteessaadha.

Sadarkaa biyyaatti dhimmoota gurguddoo walii galteen uummataa irratti hin uumamin adda baasuudhaan sirreessaa ilaalchaa fi walii galtee walootis dagaagsaa adeemuun gahee dhaloota har’aati.

Imala jijjiiramaa akka biyyaatti eegalame ariifachiisuudhaan badhaadhina waloo dhugoomsuudhaaf garaagarummaa caalaa tokkummaa fi obbolummaa cimsuun barbaachisaadha. Dhimmoota biyyaalessaa irratti wal hubannaa fi walii galtee uumuu danda’uun keenya ammo imala eegalametti humna dabaluudhaan mul’ata keenya dhugoomsuuf shoora guddaa ta’e taphata.

Sochiin marii waliigaltee biyyaalessaa uumuuf akka biyyaatti eegalame lammiilee gidduutti dhimmoota ka’umsa wal dhabdee ta’anii fi wal hubannaan irratti hin uumaminiif furmaata kennu kan kaayyeffate yemmuu ta’u, mariin kun yeroo fi sagantaa kaa’ameen akka gaggeeffamuu fi milkaahu goochuu keessatti lammiin hunduu gahee irraa eegamu bahachuu qaba.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: