Design a site like this with WordPress.com
Get started

Injifannoo waraana Adwaatiin duubatti gumaachi dubartootaa ol’aanaa ture.Adwaan injifannoo gurraachota hundaati. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa kan eenyummaa Afrikaanotaa addunyaatti agarsiise seenessa badaa ta’es sirreessee barreessedha.

Injifannoo waraana Adwaatiin duubatti gumaachi dubartootaa ol’aanaa ture.

Adwaan injifannoo gurraachota hundaati. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa kan eenyummaa Afrikaanotaa addunyaatti agarsiise seenessa badaa ta’es sirreessee barreessedha.

Adwaan hirmaannaa fi tokkummaa sabaa fi sablammoota biyya keenyaa hundaan kan argamee yemmuu ta’u, keessattuu goototni Oromoo hedduun obbolaawwan isaanii waliin kutaawwan waraanaa adda addaa hooggananii injifannoo seenaan hin daganne galmeessuun diinota Itoophiyaa qaanessanii Afrikaatti maqaa gaarii horaniiru.

Injifannoon kun lammiilee biyyattii garaagarummaa tokko male kan hirmaachise fi kutaaleen hawaasaa garaa garaa tokkummaan qooda kan irratti fudhatan yemmuu ta’u, milkaahina dirree waraanaa irratti galmaahe kanaaf gumaachi dubartootni biyyattii taasisan ol’aanaadha.

Dubartootni humna waraanatiif galaa qopheessuu fi kanneen rukutaman yaaluu irratti bal’ inaan hirmaachuun gamatti akka caasaa odeeffaannoottis tajaajiluun milkaahina kanaaf gahee guddaa bahataniiru.

Haa ta’u male gaheen dubartootni waraana Adwaa keessatti qaban sadarkaa gumaacha isaaniitiin hin dubbatamne, hin himaamne. Kana ammoo dhalootni har’aa seenaa kaleessaa sirnaan beekee, qoratee fi hubatee seenessa dhugaa gumaacha aarsaa dubartootaan wal madaalu dhalootaaf dabarsuun murteessaadha.

Dubartootni naannoo fi biyya keenyaa nageenyaa fi misoomaa biyyaa mirkaneessuu fi birmadummaa isheetis tiksuu keessatti kaleessaa hanga har’aatti shoora guddaa taphachaa jiru.

Akka waliigaalaatti ummaatni Oromoo fi dubartootni keenyaa tokkommaa, gootummaa fi kutannoo waraana Adwaa keessatti mul’ate har’as hiyyuummaa seenaa gochuun imala gara badhaadhinaatti ce’uuf eegalle keessatti gumaacha itti fufiinsa qabu bahachuun daran murteessaadha.

Mabraat Baacaa
I/G Liigii Dubartootaa Partii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa

#Maddaa_Odeeffannoo
Linkiwwan Arman Gadii Hunda Like Follow Share godhaa

Facebook: https://www.facebook.com/Abdiaminbakar/

Telegram: @abdiaminbakhar
https://t.me/abdiaminbakhar

Twitter: https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09

Linked:https://www.linkedin.com/in/abdi-amin-bakar

Instagram:
https://www.instagram.com/abdi_aminbakar/

Flipoard: https://flipboard.com/@abdiaminbakar1?from=share&utm_source=flipboard&utm_medium=share

Medium: medium.com/@abdiaminbakar

Tiktok: tiktok.com/@abdiaminbakhar

Youtube: https://youtube.com/@AbdiAminBakar?sub_confirmation=1

VK : https://vk.com/abdiaminbakar

Website: https://abdiaminbakar.wordpress.com

Check out Abdi Amin Bakhar on #SoundCloud
https://on.soundcloud.com/rCEka

Galatoomaa Like Follow Commenti

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: