Design a site like this with WordPress.com
Get started

Obbolummaadhan Gara Badhaadhinattii Seenun

Obbolummaadhaan Gara Badhaadhinaatti!


Finxaaleessummaan daandii mo’atamtootaa kan miidhaa male faayidaa hin qabne, garaagarummaa male tokkummaa hin labsinedha.

Badhaadhina biyya keenyaatiif daandiin murteessaanii fi bu’uura ta’e obbolummaadha.

Qormaatilee imala keenyaa kanneen ta’an waloodhaan tarkaanfannee galma yaadne gahuu kan nuti dandeenyu waliif yaaduu fi wal tumsuu aadeffannee obbolummaa dhugaatiin yoo ida’amnedha.

Obbolummaan furmaata rakkoolee hundaati. Ilaalchii fi gochi finxaalessummaa akka maqu, lammiilee gidduutti tokkummaa fi jaalalli akka jiraatu duudhaa obbolummaa cimsuun barbaachisaadha.

Kanaaf lammiin hunduu duudhaa obbolummaa cimsuu fi dagaagsuudhaan galma gahiinsa imala badhaadhina biyya keenyaatiif gahee keenya haa bahannu.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: