Design a site like this with WordPress.com
Get started

BreakingNews

Boqonnaa 16ffaa:  Ida’amuufi Walitti Dhufeenya Alaa (AbiyAhmedAli)

#IDAAAMUU #ABIYAHMEDALI

ይህ ‘የመደመር መንገድ’ የተሰኘ መጽሐፍ፥ የለውጡን ፈለግ እና መደመር ያለፈበትን መንገድ ወደ ኋላና ወደ ፊት፣ መለስ ቀለስ እያለ ይዳስሳል። በብዙ ውጣ ውረዶች አልፎ ዛሬ ላይ የደረሰውን ለውጥ የወለዱ አስተሳሰቦች ምን እንደሆኑ፣ ከጥንስሱ ጀምሮ የሪፎርም ጉዞው ምን እንደሚመስል፣ በሂደት የተፈጠሩ መልካምና ፈታኝ አጋጣሚዎች እንዲሁም ተጓዳኝ ታሪኮችን ይዟል። ከዛሬ ነገ እጽፋቸዋለሁ እያልኩ ሳልጽፋቸው፣ በልቤ ሰንዱቅ እንደታሸጉ ለረጅም ዘመናት አብረውኝ የቆዩ ትዝታዎቼ እና ከጓዶቼ ጋር የተጋራኋቸው ወዳጃዊ ሐሳቦች ጭምር ተካትተውበታል። በብዙ ጉዳዮች ላይ የተሻለ ግንዛቤ ይሰጣል የሚል እምነት አለኝ። ቀደም ሲል ለወጣው መጽሐፍ እንደ ተከታይና አስረጂ ሆኖ እንዲያገለግል ዘርዘርና ሰፋ ብሎ፣ ከመጠነኛ የአጻጻፍ ቅርጽ ለውጥ ጋር የተሰናዳ መጽሐፍ ነው።

በዝግጅት በኩል ሲታይ መጽሐፉ ሁለት ዓመታትና ከዚያ በላይ የሆነ ጊዜ የወሰደ ሲሆን፣ የተጀመረበት ወቅት ከዚያኛው የመደመር መጽሐፍ ቢቀድም እንጂ አይዘገይም። ልክ እንደ በፊቱ በሁለት ቋንቋዎች፥ በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ ተሰናድቶ የኅትመት ሥራው ስለተጠናቀቀ ነገ አንባቢ እጅ ይደርሳል።

መልካም ንባብ!!

Kitaabni ‘Daandii Ida’amuu’ jedhamu kun, faana jijjiiramaafi daandii ida’amuun keessaa darbe duubaafi fuulduratti adeemee xiinxala. Yaadonni jijjiirmni bu’aa bayii hedduu keessaa darbee as gahe kun uume maala akka ta’an, adeemsi riifoormichaa jalqabarraa kaasee maal akka fakkaatu, mudannoowwan gaariifi qorumsa ta’anii adeemsa keessa uumaman, akkasumas seenaawwan walittihidhata qaban qabateera. Yaadannoowwan har’a yookiin boran barreessa jedhee utuu hin barreessiin keessaakootti saamsamanii yeroo dheeraaf nawaliin turaniifi yaadotni hiriyyummaa ani jaalleewwankoof qoodes keessaatti haammatamaniiru. Dhimmoota heddurrattis hubannoo fooyyee qabu akka kennun amantaa qaba. Kitaaba kana dura baheefis itti fufiinsaafi ragaa ta’ee akka tajaajilu gadifageenyaafi bal’inaan, jijjiirraa bifa barreeffamaa xiqqaa waliin kitaaba qophaa’edha.

Gama qophiitiin yoo ilaalamu kitaabichi waggoota lamaafi isaa ol kan fudhate yoo ta’u, yeroon itti jalqabame kitaaba ‘Ida’ amuu’ isa sana yoo durse malee booda hin ta’u. Akkuma isa duraa afaanota lamaan jechuunis Afaan Amaaraafi Afaan Oromootiin qophaa’ee hojiin maxxansasaa waan xumurameef bor dubbistoota harka ni gaha.

Dubbisa gaarii!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: