Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Biyya keenya gara fuulduraatti ceesisuuf ogeessotatti fayyadamaa sammuu ogummaan hojjedhaa; qeeqa kamiyyuu fudhachuun gatii hin baasu. Kophee namaatiin yoo hojjanne dubbin ni jijjirramtiObbo_Umer_Huseen Ministira Ministeera Qonnaa.https://youtu.be/xZ6g35yNhZA……………………”Qaala’insaaf gumaachuun waan tokko qofa miti; furmaanni kanaa oomisha gahaa oomishuudha.”Kanaaf sagantaaleen biyyaalessaa kudhan filatamanii hojiirra oolaniiru. Misoomni qamadii akka suuta tau mul’ateera.Obbo Umer Huseen Ministira Ministeera Qonnaa.Kutaan itti aanuu ittii….fufaaa….Watch “”Biyya keenya gara fuulduraatti ceesisuuf ogeessotatti fayyadamaa sammuu…” on YouTube

Kab/Obbo Umer Husein Misitera Qonnaa

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: