Jilli Pirisdentii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisatin Durfamuu

“Dinagdee Biyyaa fi Maatii Guddisuu fi wabbii nyaata mirkanneessuf bu’uura guddaan kilaastaran Qonna irratti xiyyeeffannoo addaan murteessaadha.” Pirezidaanti MNO Kabajamoo obbo Shimalis_Abdisaa Jilli Obbo Shimallis Abdiisatiin durfamu Godina Shawaa Bahaa Aanaalee Booraa fi Dugdaa, gandoota Jawwee Bofaa fi Bartaa Saamiitti, qamadii kilaastaraan misoome daawwatan. Qamadiin kilaastaraa Aanaa Booraa Ganda Barta Saamii hektara 22,210 fi Aanaa … Continue reading Jilli Pirisdentii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisatin Durfamuu