Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hubadhuu, Jireeuf Jireenya Aaddunya

“Yeroo Guddachaa Dhufnu Hiriyyoota
hedduu osoo hin taane, hiriyyaa
dhugaa akka nu barbaachisu hubanna⁉️

Namoonni tokko tokko ni jiru.
Kanuma Haalota(wantoota) hunda keessatti onnee fi miira isaanii qofa dhaggeeffachuun deebii haaala ykn dhimma saniitif gochatti seenun beekkaman.
Warroonni akkanaa kun sababa(LOGIC) itti dhiisun waanuma itti dhaga’amu qofaan gochatti seenu kanaafis murteen isaanii miira fi qalbii qofarratti waan rarra’uuf sirroomina hin qabu

#Follow page Abdi Amin Bakar/አብዲ አሚን በከር عبد امين بكر

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: