Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dubbii Hayyuu

#DUBBII_GAMNAA

Gatiin kee sababa namootni arguu dadhabeef gad hin bu’u

Namni waan siin jedhu hin dhabu,ofiinuu waa jedha waan taheef.

Ifa fuuldura kee jiru ilaalii,dukkana har’aa obsi.

Namni ati abdattee haala koo naaf jijjiira jettu,Bulee amala isaa sitti jijjiira.

Namni sababaan sitti dhiyaate,Sababaan si dhiisee akka deemu hin dagatin.

Namoota osoo sirraa humaa hin barbaadin tola siif oolaniif,Gatii guddaa kenni.

Muka beekan qoricha hin se’an.

Jijjiiramuun jijjiiruu dursa,Garuu lamaanuu gatii akka nama kafalchiisu beekuu qabda.

Hiyyeessi yakka namaatti kan adabamaa oolu haqa dhabee osoo hin taane harkaa dhabeeti.

Nama waan ta’uu qabu ta’uu danda’u akka taatetti of ilaali

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: