Design a site like this with WordPress.com
Get started

Waamicha Pireeezisantii MNO Kabajamoo Obbo Shimmallis Abdiisaa

#BreakingNees☪️

#Waamicha_Pireezidaantii_MNO Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa

Ummanni Goota Qabu Seenaa Qaba!

Ummanni Oromoo saboota, sablammootaafi ummattoota Itoophiyaa biroo waliin ta’uun dhiigaafi lafeen biyya guddoo Itoophiyaa ijaare.

Adeemsa ijaarsa biyyaafi birmadummaa biyyaa tiksuufi kabachiisuu keessatti Oromoon gootota kumaa kitila wareegee gootota heddus horate. Gootonni Oromoo dirree gootummaa hunda keessatti gumaacha olaanaa gumaachuun beekamu.  waraanaa keessatti adda durummaan hiriiruun injifannoo galmeessuun beekamu. Qotanii oomishuun utubaa lafee dugdaa dinagdee biyyaa ta’aniiru.

Dorgommii  ispoortii idil-addunyaarratti maqaafi alabaa biyyaa ol kaasanii mul’isaniiru.    Gootota gam-hundaan horachuun kun ammoo, dhaloota kaleessa xiinxalee har’a hubatee egeree tilmaamuu danda’u horachuuf shoora olaanaa qaba.

Ummanni Oromoo yeroo biyyi rakkoo keessa galtuufi birmadummaan biyyaa sarbamutti dirqama gootummaa olaanaa fudhachuufi bahachuun beekama. Waraana Adawaa irratti gootonni Oromoo biyyoota galaana qaxxamuranii Itoophiyaa koloneffachuuf dhufan waaroo salphinaa itti uwwisuun  injifannoo boonsaa ummata gurraacha mara mataa ol qabu galmeessaniiru. Injifannoon Aduwaa hariiroo olaantummaafi gand-aantummaa ummata adiifi gurraachaa gidduu ture cabse.

Seenaa jijjire. Walqixxummaa adiifi gurraachaa mirkaneessuun boqonnaa haaraa saaqe. Waraana Adwaa koloneffattoota waliin taasifame keessatti gootonni Oromoo birmadummaa Itoophiyaa eegsisuuf jecha wareegaman seenaa keessatti maqaan isaanii ifee mul’ata.  Yaadannoon oolmaa gootummaa Maacoo, Arduwaa, karaamaarraa fi kkf ragaa guddaadha.
   
Qeerroofi Qarreen Oromoo humna waggoota 27 guutuu ummata Itoophiyaa cunqursaafi saamaa ture hiddaan buqqisuuun qilleensi bilisummaa Itoophiyaa keessa akka jiraatu, mirgoonni namoomaafi dimokraasii akka kabajaman adda durummaan qabsaa’uufi wareegama qaalii kaffaluun gootummaa isaanii agarsiisaniiru.

Har’as duula wayyaanee dhabamsiisuu Muummeen Ministiraa Dr. Abiyyi Ahmed labsan keessatti ummanni Oromoo akka ummataatti qeerroofi qarreen ammoo addatti kumaataman Raayyaa Ittisa Biyyaatti makamuun gootummaa olaanaan awwaala wayyaanee tolchaa jiru. Qeerroofi qarreen Oromoo gootota kaleessaa faana dhahuun biyyaafi ummataaf wareegamuun gootummaa olaanaa ta’uu hubatanii dirqama isaanii bahaa jiru.

Biyya tiksuufi birmadummaa biyyaa kabachiisuun mirga otoo hin taane dirqama seenaati. Dhaloonni kun ammoo hoggana gootummaa guutuu qabu, kan duulee duulchisu, qormaata kamiifuu hin jilbeeffanne qaba waan ta’eef carra qabeessa.

Ummanni hoggana isaa cinaa hiriire, gootoomee gootomsu seenaa hin jigne ijaarrata.  Waan ta’eef, qeerroofi qarreen Oromoo fakkeenyummaa Mummee Minstiraa Dr. Abiyyi Ahmed hordoftanii akkuma kaleessaa seenaa   har’as Raayyaa Ittisa Biyyaatti makamuun seenaa gootummaa  abbootii keessanii akka  dabaltan maqaa Mootummaa Naannoo Oromiyaan waamichaa koo dhiyessa.
https://www.facebook.com/108277194000122/posts/442660377228467/

Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii MNO
Sadaasa, 24/2014
Finfinnee

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: