Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dhamsa Mummicha Ministeera irra

Jijjiiramni har’a Injifannoo qabsoo oromoo bara dheeraaf geggeeffama ture ta’u oromoon hundii beeku akka qabu.

Faranjiif ergamurraa faranjii ergachuu barachuu qabna.
Saba koof falmee du’een taddasaa birruu ta,a
Haacaaluu hundeessaa
jijjiiramni laaftuutti hin dhufnee jijjiiramaan hin taphannu.

Injifannoo harkaa qabnu tana argachuuf gootoota meeqa itti dhabne!
#abiy_ahmed_must_lead

Wanta faranjiin jettu raawwachuuf dirqama hin qabnu. Fedhii faranjii raawwachuuf gugguufurra, fedhii keenya faranjiin akka raawwattu hojjachutu nurraa eeggama.
Faranjiif ergamurraa faranjii ergachuu barachuu qabna.
Yeroon isaa immoo amma. Xiinsammuu kana baatu fi gochuu danda’u hundi keenya horachuun kabaja fi jaalala biyya keenyaf qabnu miidiyaa hawaasaa kanarratti agarsiisuu qabna.

Akkuma Ilmi nama somba isa malee socho’uu hin dandeenye,Ilmi nama kammiiyyuu iddoo jireenya isaa irraa iddoo barbadeetti socho’uuf Ifni haalaan barbaachisaadha.

Biyyi Ethiopia tunis Badhaadhina malees socho’uu hin danda’u.

Badhaadhinni jaalalaa cimsa, Badhaadhinni Nageenya, Badhaadhini kabaja,Badhadhini dingdee nama dhunfa hamma biyyaattii jiru cimsa, Kanaafuu bakka badhaadhini hin jirrettii wanti kammiiyyuu hin milkaa’u.

Badhaadhini ifa kan jedhamuu keessoowwaan ifaattii caljedhamee osoo hin tanee haadawwaan qaqqal’aa baayeetu walitti dhufe,haadni kun immoo akkaata tartiiba isa eegatee kan caasseeffamedha.
Caaseeffamni kun immoo gubbaa irra gadittii (top to down) kallattii kamminuu uummata keessa faca’ee ifa kan nuf laatudha.IFA kana immoo keenya ta’u beeknee itti fayyadamuu qabna.
Kaayyoon Ampuuliis IFA qofa osoo hin tanee tokkummaa(Unity) keenya keessaattis gahee olaanaa taphata.
Baadhaadhini biyyaa keenya keessa gad bu’udhaan uummata keenyaaf lafee dugda ta’ee kan tajaajiluu fi kan tajaajila jiruudha.
Mallattoon keenya

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: