Design a site like this with WordPress.com
Get started

Raajii Ilma namaa

Namni tokko tokko gaarii fi toltuu namni waggaa meeqa guutu hojjatu hin jajjabeessu, irraa hin haasawu, gaafa namni sun hamtuu hojjate ammoo akka adurree hantuuta argattetti irratti utaala, Nama San xiqqeysuu yaada!

Obbolessa kiyya gaarii namni hojjatu, dalagu hin dubbattu, Hayaa mee hin dubbatin, Kheyrii namni hojjate hin haasawin durqamaa mitii. Garuu yoo xiqqaate akkuma gaafa inni gaarii hojjate hin dubbatin, hin haasawin sanitti hamtuu isaa tanallee hin haasawin. Kun sadarkaa nama gaarii tahuuf irra gad Aanaa dha.

Silaa Dandessi Kheyrii nama hojjatu jajjbeessitee irratti gargaartee waa tolee! Silaa Dandessi gaafa inni dogongore, hamtuu hojjate isa sattartee, Isa gorsitee, Isaaf kheyrii yaaddee waa tolee!!

Akkuma gaafa kheyrii namaa callifte Sanitti gaafa namni gogonges callisi. Kanaa gad RABBI sin buusin!

Kanaaf jecha akka kanniisa tahi waan gaarii nyaattee, bakka gaarii ooltee waan gaarii namaaf kanniti ja’an. Akka Tiitichaa hin tahin kan bakka fakkottuu irra malee hin qubanne!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: