Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ibsaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Ibsa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irraa Kenname

Nageenya Waloo Gaachana Sirnaan, Misooma Waloo Kenna Tajaajila Lammummaan Mirkaneessina!

Nageenyi qabeenya walooti. Qabeenyi waloo ammoo hirmaannaa qaama hundaan tikfama. Jireenyi gammachuufi qananii nageenya waloo keessatti dhugooma! Ilaalcha Oromoon nagayaaf qabu guutuudha. Qaama dhiibuus ta’ee dhiisu hin qabu. Hunda hammata.

Kana waan ta’eef, Oromoon ‘‘sa’aa namni, alaa manni, waatii maatiin xiqqaa guddaan nagaya’’ jedhee nagaa gaafata. Dhimmi ijoon nagaa ta’uu akeeka. Bobba’ee galuuf, rafee buluuf, daldalee buufachuuf, sooranni sifa, sifni suga ta’ee finni akka itti fufu nagaan murteessaadha jechuudha. Akka falaasama Oromootti nageenyi waaraa hirmaannaa hundaafi itti gaafatama waloon mirkanaa’a. Waliigala jiruufi jireenyi dhala namaa nageenyaan alatti hiika akka hin qabne akeeka.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa imala badhaadhina naannoofi biyya keenyaa mirkaneessuu keessatti ‘‘Duudhaa Ganamaatti Deebi’uun murteessaa ta’uu hubatee ilaalamaafi falaasama Oromoo hojiirra oolchaa jira. Bu’uuruma kanaan nageenya waloo mirkaneessuuf gaachana sirnaa, misooma waloo dhugoomsuuf kenna tajaajila lamummaa akkasumas haqa waloo lafa qabsiisuuf Mana Murtii Aadaa labsiin hundeessee badhaadhina waloo dhugoomsuuf hojiirratti argama. Kun tarkaanfii duudhaa keenya ganamaatti deebi’uuf fudhachaa jirru keessaa isa tokko malee kan dhumaa miti.

Ummanni tokko hawwisaa galmaan gahuufi mul’atasaa dhugoomsuuf ijaaramuu isa feesisa. Ijaarsaa malee kaayyoon galma gahu abjuun dhugoomu hin jiru. Dhugaa kana qajeellootti hubachuu nu feesisa. Mammaaksa Oromoo keessatti qunceen walgargaatee arba hiitiin faayidaa ijaarsaa agarsiisa. Maddi humnaa ijaarsa ta’uu akeeka. Ummanni dammaqe, ijaarame, aadaa ilaaf ilaamee gabbifateefi hidhate roorroo hin keessummeessu, dantaasaa karaa itti fufinsa qabuun kabachiisa, humna ta’ees mul’ata. Kun mirkana!

Ummanni Oromoo hoggansa mataa walitti qabuufi ijaarama isa madaalu dhabee gabrummaa jalatti kufee baroota dheeraa murna bicuun roorrifame. Qabeenya saamamee, mirgisaa mulqame. Roorroo kana obbaafachuuf Oromoon wareegama qaalii kaffale. Qabsoo obsa fixachiisaafi wareegama qaaliin injifannoo gonfate. Injifannoo gonfachuun waan tokko, bulfachuun ammoo dhimma murteessaa ta’uun sakoondii tokkoof dagatamuu hin qabnedha.

Injifannoo gonfachuufis ta’ee bulfachuuf ijaarsi murteessaadha. Diinota kaleessa dhiigasaa dhangalaasan, lafeesaa cabsan qabeenyasaa saaman lamuu akka hin deebine gaachana ta’ee sirna wareegama qaalii kaffalee ijaarrate tikfachuu qaba. Kanaaf, ijaarsa gaachana sirnaa jalqabame lafa qabsiisuun dhimma murteessaadha.

Gaachanni sirnaa ijaarama bu’uuraa ummanni Oromoo meeshaa waraanaa dhuunfaafi mootummaa qindeessuun, caasaa mootummaa waliin hariiroo tolfachuun nagaa waloosaa ittiin tikfatudha.

Gareen shororkeessaa TPLF waggoota 27’f biyya keenya saamee saamsise, lammilee keenya naatoo tokko malee karaa suukkanneessaa ta’een ajjeesse, kolaase, qaama naaffise kaan ammoo biyyaa baasaa ture.

Wayyaaneen qabsoo ummattoonni Itoophiyaa addatti ammoo ummanni Oromoo geggeessen giddugala siyaasaa biyya keenyarraa buqqaate. Haa ta’u malee, humni kun akka bofaa biyyee arraabee ka’uuf, Shanee ammoo kooraa malee yaabee deebi’uuf wixxifachaa jira. Diina ummanni Oromoo qabsoo hadhaawaa geggeessee buqqise, Shaneen olaantummaa wayyaaneefi gadantummaashee amantee fudhattee isa tajaajiluuf jala shurshuraa jirti.

Shaneen dararaa Wayyaaneen waggoota 27 keessatti Oromoo irratti raawwate waggoota sadan darban keessatti raawwachuun diinummaashee mirkaneessite. Kana waan ta’eef, ummanni naannoo keenyaa Wayyaanees ta’ee shanee Afaan Oromoo dubbachaa Oromoo darartu dhabamsiisuuf akkasumas nageenya qeyee, naannoofi biyya keenyaa mirkaneessuuf of gurmeessuu qaba.

Nageenya waloosaa waloomee eeggachuuf dirqama qaba.
Akkuma ijaarama gaachana sirnaan nageenya waloo mirkaneessuun murteessaa ta’e misooma waloo dhugoomsuuf ammoo aadaa kenna tajaajila lammummaa idileessuun akkaan barbaachisaadha. Oromoon aadaa dilboo hawaasummaa guddina madaalaawaafi itti fayyadama haqa-qabeessa ta’e ittiin mirkaneessu danuu qaba. Duudhaalee kanneen keessaa buusaa gonofaan tokko.

Oromoon buusaa gonofaan wal gargaara, kan deege deega baasa, dadhabaa utuba, kan gadde ni hirpha, waan qabu hundaan walii birmata. Duudhaan kun rakkoo biyya keenya mudate dandamachiisuuf, aadaa wal gargaarsaafi walii yaaduu gabbisuuf, akkasuma misooma waloo dhugoomsuu keessatti gahee olaanaa qabaata.

Waan ta’eef hojii nageenya waloo mirkaneessuuf hojjechaa jiru cinaatti hojiiwwan aadaa walgargaarsa misooma waloo mirkaneessaa cimsuun, kenna tajaajila lammummaa idileessuun oomisha qonnaa daboofi guuzaan sassaabuun dhimma ijoodha. Yeroon kun waqtii omishni qonnaa itti sassaabamudha. Oomisha qisaasama malee sassaabuun, ooyiruu oomishni irraa sassaabame qonna jallisiif qopheessuun oomishaafi oomishtummaa dabaluuf halkanii guyyaa ifaajuufi hojjechuun qaama birmadummaa biyyaa kabachiisuuf taasifamaa jiru keessaa isa tokko.

Waan ta’eef harka mirgaan hojii misoomaa hojjechaa, harka kaaniin birmadummaa biyya keessanii akka kabachiiftan nageenya waloofi misooma waloo akka mirkaneessitan Mootummaan Naannoo Oromiyaa waamicha isinii dhiyessa.

Nageenya Waloo Gaachana Sirnaan, Misooma Waloo Kenna Tajaajila Lammummaan Mirkaneessina! Badhaadhina Biyya keenyaas ni Milkeessina!

Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Onkoloolessa 29/2014

Finfinnee

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: