Design a site like this with WordPress.com
Get started

Mudannoo Adda Xayyaara keessatti….!!

퐌퐮퐝퐚퐧퐧퐨퐨 퐀퐝퐝퐚!!
퐌퐚퐚퐥 퐢퐫퐫퐚 퐇퐮퐛퐚퐭퐭퐚퐧?

Xayyaaraa gara biyya tokko itti imalaa jiru keessatti imaltoota 50tu keessaa jira .Imaltootni kuni Jaarsaa fii Jaartiidha. Xayyaaraan kuni dachii irraa ka’e samii keessatti bararaa jira .

Imaltootni xayyaaraa kana keessatti jiran gammachuudhaan haasaawu fi koflaa jiran .Xiqqo booda garuu waan gammachu fi kofla imaltoota kanaa balleessuu dhufe. Akkuma tasaa itti sagaleen xayyaaraa cal jadhe . Mootarri goohaa ture ni dhabame. Yeroo kana imaltootni hundi isaaniitu rifaatuudhaan wal ilaalu jalqaban.

Maal akka tahaa jiru isiniif galu baatuus rakkoon tokko akka uumame garuu shakkanii jiran . Kana keessatti sagaleen  Kaaphiteeni Xiyyaarrichaa maykraafoona keessatti dhagahamuu eegale .
“ Kabajamtoota imaltoota keenya oduu gaddaa tokko isiniif himuun deema waan taheef jecha sirritti na dhaggeeffadha……….”
Imaltootni hundi isaanii soda keessaa tahanii sagalee kaapiteenichaa dhaggeeffachuu jalqaban.
“Imaltoota keenya! Rakkoo teekniikaatu nu mudate . Yeroo ammaa kana mootoorri xayyaaraa lameenu hojii dhaabanii jiran waan taheef jecha ……..”
Imaltootni , kaapiteenichi haasawa isaa hanga xumuru eegu hin dandeenye. Hundi isaaniitu bakka takkaa tahanii iyyiinsaan xayyaaraa garagalchan.Kanayyuu sagalee ol kaase dubbachuu eegale .
“Kuni hin tahu.Ani amma du’udhaaf qophii miti ……”
“Kaayyoo kiyya osoon hin xumurin du’u hin fedhu……”
“Ijoollee kiyya dirretti dhiisee du’u hin fedhu……”
“Shanyii kiyya osoon firraa hin hambisi du’u hin qabu .”
“Isin osoo dachi irraa hin kaane mootora maaliif sirritti hin laalle..”
Kanayyuu sagalee isaa ol kaase dubbachuu male namni isaan dhaggeeffachaa jiru tokkolleen hin jiru . Bakka namayyuu haasaawwutti dhaggeeffataan hin jiru .
☞ Abdi Amin Bakar/አብዲ አሚን በከር عبد امين بكر

Kaaphiteeni Xiyyaarrichaa hedduu aare waan taheef sagalee isaa ol “Mee al tokko callisa.” Jahe maaykraafoonan. Yeroo kana imaltootni hundi cal jadhan. Kaaphiteeni Xiyyaarrichaa haasawa isaa itti fufe:
“Ammaa iyyuun keessan faayyidaa hin qabu . Rakkoo keessaa seennee jira waan taheef daqiiqaa muraasa booda xayyaaraan dachii dhawe waan caccabuuf jecha hundi keenyahu du’uun keenya hin oolu. Kanaafu , Rabbii keessan kadhadhaa. Towbaa godhaa . Kana malees dhiifama waliif godhaa . Carraan amma qabnu kana qofa waan taheef jecha Rabbii keessan araarama gaafadha .” jadheen .
Yeroo kana imaltootni hundinu Rabbii isaani kadhachuu jalqaban. Imaltoota kunneen jaarsaa fi jaartii waan tahaniif jecha  dhiifama wal gaafachuu eegalan ……………………

Xayyaaraan gad deemu jira .
☞ Abdi Amin Bakar/አብዲ አሚን በከር
Jaarsa :  “Habibti tiyya ani osoon hin du’in duratti waaniin si godhaa ture sitti himuun barbaada.”
Jaartii:  ”Hayye natti himi habibi kiyya.”
Jaarsa :  “ Ani obbolleetti tee tan sirra xiqqoo sun wajjiin hariiroo jaalala jabaachaa ture . Waggaa 3 guutuu guyyaa ati hin jirre eegganne wajjiin rafaa turre. Yeroo 2 garaa godhatte akka baaftu godhee jira . Akka karoora keenya itti yeroo imala kana xumurre booda summiidhaan si ajjeefne anaafi isiin bultii ijaaruuf waliif galle jirra .”
Jaartii:  ”Humaa rakkoo hin qabu  habibi kiyya.Dhiifama siif godhe jira . ”
Jaarsa: “ Galatoomi habibti tiyya.”
Jaartii:  ”Aniis osoon hin du’in dura waaniin siif himuun qaba .”
Jaarsa: “ Hayye habibti tiyya naaf himi.”
Jaartii:  ”Ijjoollee teenya sadeen keessaa guddaa qofaatu keeti male lameen booda saahiba kee irraahiin dhale .Ammaas guyyaa  hattuun  maallaqa keenya  irraa hatan sun  ni yaaddattaa miti ?”
Jaarsa: “ Ee niin yaadadha.”
Jaarti: “ Guyyaa sun sittiin kijibe malee maallaqa kan hate hattuu osoon hin taane karoora keenya ture .Maallaqa sun saahiba kee itti kenneetii hattuu hate siin jadhe . Karoorri keenya kan ture imala kana booda faksii firraa si godhee saahiba kee maallaqa saniin bultii ijaaruu waliif galleeti.Kanaafuu atiis dhiifama naaf godhi.”
Kana keessatti sagaleen Kaapiteenaa maaykraafoona keessaan dhagahamuu jalqabe .
“ Kabajamtoota imaltoota keenya kadhaan isin godhaa turtan qeebalame jira . Mootarri xayyaaraa lameenu sirritti hojjachaa jira waan taheef jecha daqiiqaa 30 booda rakkoo tokko male ni qubanna…Baga gammaddan…….” Jadhe .
Yeroo kana keessatti imaltootni hundi isaaniitu sagalee isaani ol fuudhanii
“Hin tahu … Hin tahu . Xayyaaraan kuni caccabee du’u qabna.Xayyaaraan nagayaan qubachuu hin qabdu jechuu eegalan .”
Eegaan icciti kiyya hunda baase booda lubbuun jiraachuun kiyya………..Ayii carraa koo!!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417822439712261&id=108277194000122

Yoo isinitti tole #Share Godhaa

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: