Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gorsa Hayyuu!! Seenaa Addaa

“Namticha tokkootu “yaa Rabbii hayyummaa naaf kenni” je’ee waaqa isaa kadhate ja’an.

Yeroo namtichi hayyummaa naaf kenni je’ee kadhatu, Rabbin immoo rakkoolee danuu furmaata namtichaa barbaadan walduraa duubaan isa mude, ja’ama.
Namtichiniis, yeroo rakkooleen adda addaa isa weerrartu, “yaa Rabbi ani hayyummaa akka naaf kennituun si kadhe malee, akka rakkoolee adda addaatiin na burjaajessituun si kadhadhee?” jechuun waaqa isaa gaafate.. Rabbiis, “hayyummaan bilisaan kennamtu hin jirtu.

Hayyummaan kan argamtu rakkoolee adda addaa furuudhaani” jechuun deebii deebiseef ja’an.
MM. Dr. Abiy Ahmed Ali hayyummaa akka qabaatu Rabbumaatu fedheen.

Ergaa aangoorra bahee irraa eegalee, rakkoolee biyya keessaatiifi ala danuu tokkootu walduraa duubaan isa mudachaa jira.

Rakkoolee kanneen, hanga addunyaan Noobilii nageenyaa badhaasuudhaan ragaa baatuufitti, aarsaa baayyee gadi aanaa tahe kafaluudhaan walduraa duubaan gahumsaan furaa as gaheera.

Rakkoolee fuuldura mudattuus haala dinqisiisaa ta’een akka furu walnama hin gaafachiisu.

Meetiin “ibiddaan qorama” ja’anii mii ree!!
MM Dr. Abiyyi gaggeessaa seenaa itiyoophiyaa keessatti yeroo duraatiif hayyummaa isaa hojii qabatamaadhaan mirkaneesseedha.
viva!! Abbichuu. Hanga dhumaatti siin waliin jirra!!!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: