Baalagummaa (Baxaranummaa)

Baxaraanummaan dhaloota moo madaqqii dha laata?

Baxaraanni gaafa harma haadhaa hodhu osoo hodhuu ciniina. Gaafa dugda haadhaa yaabbatu haadharraa guftaa buusa.
Haadhaatu sattare ta’a malee tan gaafa garaa haadhaa keessa turee faan tan quduraati. Gaafa tiksu ameeysa nama hin dhiinne aannan isaa dhugeeti eegee isaa qabatee itti shorroqaa babbaasa!

Published by abdiaminbakar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: