Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ni Dhufta ree!! Anis Si qeebalu Qophiidha OK

Ni Dhuftaaree Laata?

Abdii goge jiistee
Gorsaan na utubdee
Hamii orma itti dhiistee
Hamaa ofkeessaa gubdee

Jaalala hin moofofneen
Onneekoo wallaantee
Dhiigakoo naan jettee
Ofitti na waamtee

Nukeessatti hafee
Oolmaan waliif oolle
Iccitii gurguddaa
Kankeetiif kankoollee

Hamajaajii ormaa
Nu diiguuf garmaamu
Anaan sitti hadheessee
Olkaasee siwaamu

Diina nu gowwoomsee
Siin natti hamatu
Lamaan keenya sobee
Boolla nutti qotu

Bartee haqa haqame
Seenaa keenya hatame
Jaalala jibbame
Jibba jaallatame

Kan nu cabse gufuun
Hundeedhaan buqqa’ee
Wal hubachuu keenyaan
Hamtuun golgolaa’ee

Ni dhuftaaree laata?
Deebitee manakee
An dheebochaan jira
Kunoo jaalalakee!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: