Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dhamsa Jabduu

#Dhamsa_Jabduu

#Jabaa_keenya_bira_haa dhaabbannu !

“Mootummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif imaammata biyya alaa dantaa fi birmadummaa biyyakoo miidhu hin fudhadhu jedhee mootummoota America dura dhaabbate Dr Abiyyi qofaadha”Pirisdent MNO #obboo_Shimallis_Abdiisaa

Gargaarsa keessaniif jedhee imaammata ergamtummaan biyya koo jiraachisu,kan akka feetanitti dhimma keenya keessa seentanii akka borcitan eyyamuurra morma kiyyan   kenna jedhee kutannoodhaan namni oftuultota lixaa(America) ofirraa qolate ilma Oromoo Dr Abiyyi qofaadh.

#IFA_ADDUNYAA_MARAA!

Faranjiif ergamurraa faranjii ergachuu barachuu qabna.
Saba koof falmee du’een taddasaa birruu ta,a
Haacaaluu hundeessaa
jijjiiramni laaftuutti hin dhufnee jijjiiramaan hin taphatinaa yaa BAANDAA. Injifannoo harkaa qabnu tana argachuuf gootoota meeqa itti dhabne!
#abiy_ahmed_must_lead

Kanaan Oromoon hunduu boonuu qaba.

Tarii dantaa siyaasaa dhuunfaa keenyaaf jennee har’a dhugaa kana dhoksuu dandeenya ta’a.
Boru garuu seenaa irraa haquu hin dandeenyu.

Hedduun keenya iccitii warri dhihaa mootummaa Dr Abiyyi irratti dhaadatanii fi dhimma Itoophiyaa irratti odeeffannoo dharaa balballoomsaa jiran nuuf galuu dhiisuun,akka nuti baandota juntaa cina hiriirree Dr Abiyyitti duullu godheera ta’a.

Kanneen utuu beekanii akka waan inni dippiloomaasii dadhabaa qabuutti diina wajjin ololaa turanis hedduudha.

Dhugaan jiru garuu akka mootummoota darbanii doolaaraan na gowwoomsuun akka ashaangulliitii na ergachuu hin dandeessan, imaammata ergamtummaa keessan hin fudhadhu jedhee waan dura dhaabbateef akka ta’e amma ragaa hedduun bahaa jira.

Kana ammoo seenaan guyyaa tokko waan nuti hin beekne hedduu itti dabalee ifoomsuuf jira. Hangasitti ilma keenya cina hiriirra!!
………………….

Carraan Itiyoophiyaa Badhaatuu Fakkeenya Afrikaa Taate Arguu Harka Keenya Jira!

Itiyoophiyaan tan hedduminaan miidhagde, eenyummaa gara garaatiin tan bareedde, lafti ishii kennaa adda addaatiin kan guuttame, ummanni ishee bilisummaan kan jiraate, biyya saboota hedduuti. Itiyoophiyaanonni injifannoo addunyaa fulduratti ittiin dhaadachuu danda’an kan qaban, ummata qarooma durii qabuu dha.

Lammiileen ishee jaalala biyyaa guddaa fi wareegama guddaa bara baraan kafaluun biyyaa guddoo kana nu harkaan gahaniiru. Adeemsa dadhabsiisaa fi qormaataan guutame hedduu abdii osoo hin muranne moo’atanii, biyya teenya kabaja ishii guutuu waliin kanneen nuuf tursiisaniif galanni haa ta’u jechaa, hardhas seenaa ajaa’ibaa rawwachuu kan nu dandeessisu, carraan guddaan fuulduraa keenya jira.

#IFA_ADDUNYAA_MARAA!

Faranjiif ergamurraa faranjii ergachuu barachuu qabna.
Saba koof falmee du’een taddasaa birruu ta,a
Haacaaluu hundeessaa
jijjiiramni laaftuutti hin dhufnee jijjiiramaan hin taphatinaa yaa BAANDAA. Injifannoo harkaa qabnu tana argachuuf gootoota meeqa itti dhabne!
#abiy_ahmed_must_lead

Wanta faranjiin jettu raawwachuuf dirqama hin qabnu. Fedhii franjii raawwachuuf gugguufurra, fedhii keenya faranjiin akka raawwattu hojjachutu nurraa eeggama.
Faranjiif ergamurraa faranjii ergachuu barachuu qabna.
Yeroon isaa immoo amma. Xiinsammuu kana baatu fi gochuu danda’u hundi keenya horachuun kabaja fi jaalala biyya keenyaf qabnu miidiyaa hawaasaa kanarratti agarsiisuu qabna.

Akkuma Ilmi nama somba isa malee socho’uu hin dandeenye,Ilmi nama kammiiyyuu iddoo jireenya isaa irraa iddoo barbadeetti socho’uuf Ifni haalaan barbaachisaadha.

Biyyi Ethiopia tunis Badhaadhina malees socho’uu hin danda’u.

Badhaadhinni jaalalaa cimsa, Badhaadhinni Nageenya, Badhaadhini kabaja,Badhadhini dingdee nama dhunfa hamma biyyaattii jiru cimsa, Kanaafuu bakka badhaadhini hin jirrettii wanti kammiiyyuu hin milkaa’u.

Badhaadhini ifa kan jedhamuu keessoowwaan ifaattii caljedhamee osoo hin tanee haadawwaan qaqqal’aa baayeetu walitti dhufe,haadni kun immoo akkaata tartiiba isa eegatee kan caasseeffamedha.
Caaseeffamni kun immoo gubbaa irra gadittii (top to down) kallattii kamminuu uummata keessa faca’ee ifa kan nuf laatudha.

IFA kana immoo keenya ta’u beeknee itti fayyadamuu qabna.
Kaayyoon Ampuuliis IFA qofa osoo hin tanee tokkummaa(Unity) keenya keessaattis gahee olaanaa taphata.
Baadhaadhini biyyaa keenya keessa gad bu’udhaan uummata keenyaaf lafee dugda ta’ee kan tajaajiluu fi kan tajaajila jiruudha.

https://www.facebook.com/108277194000122/posts/366507651510407/


#Hubachiisa: Dabalata Odeeffannoo Qulqulluu, Biyya keessa fi Biyya Alaas ni argattuu, Barnoota Midiyaa Hawasaa adda adda argachuufis;

Teelegraama keenya:https://t.me/abdiaminbakar

Yuutyuubii keenya Subscribe nufgodhaa  https://youtube.com/c/abdiaminbakar

#Subscribe godhaa
Yuutub Channel 2 https://youtube.com/channel/UCcBGKeV8FcvFEVkZdKxlN-w

Marsariitii https://www.facebook.com/Abdiaminbakar/

Websayiti keenya:http://abdiaminbakar.simplesite.com/

Websaiti keenya:https://abdiaminbakar.wordpress.com

Websait: https://medium.com/@abdiaminbakar

Inistagiram keenya:https://www.instagram.com/abdi_aminbakar/

Twiitara Keenya:https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09          

Guruphii keenya Join godhaa: https://www.facebook.com/groups/abdiaminbakarcnn/?ref=share

Nu duukaa  bu’aa nu hordofaa.

Yeroo maraa nu waliin waan taataniif isin galateeffanna.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: