Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dhugaan Jiru Kanuma Liqimsii

Dhugaa kanna liqiimsii
“Eessatii beektii lukkuun lafaa joobirri oolu!
Dr Abiy rabbii gaditti waan itiyoophiyaa fi gaanfa afrikaa kanarra jiru hundaahuu ni bulcha.ana qofaa miti kitaaballeetu dubbate.kan isa jibbu jibbamaadha.
keessattuu warreen oromoo taatanii biyyaa keessaa fi biyyaa alaa tessaanii Alulaa salamoon walin juuntaa waliin walitii firoomtanii
halkanii guyyaa olola digaa biyyaa keenyaa oofaa ooltan kunneen nama ajaa’ibdu mataa Zaanyaa hundaa .

Nama jibbanis dhugaa hin jibban waan taheef.osoo warra mataan yaadu taatanii arrabaa fi jibba dhiiftaniit jaalalaa fi guddina ummata keenyaa akkamitti ummanni keenya carraa argame kanaan fayyadamaa taha
jettaniit yaaddu ture.Sammuun diiggaa barte ijaaruu wanti jedhamu isiif dhukkuba sammuuti waan taheef mee ijaaruu jecha jedhamu kana irra deebi’aa baradhaa warrii Bilasah Jorraa Dispooraa gaafas waliif galla sirrittii
Barruun tun namoota Daanayoo, Jaamaa, tokoo tokkof galuu dhabu maltti akkasumas Kanneen dhukkuba Kanaan faalaman aarsuu, mufachiisu fi dallansiisu dandeessi.
Tahulle yaada fi qeeqa
kennamuuf karri-banaadha.
Mootummaan itoophiyaa jaalatanis jibiitanis juuntaa fi fakkaattoota isaani hundaa likkiitii galchee biyyaa kabajamtuu tatee akka ijaruu isinitiib hadha’uus Liqiimsa!!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: