Breaking News

#Gadaan_Gadaa
Dhugaati Malee Kan Cubbuun Wal Cabsinuu Miti!!

Hoggonaa Biyyaa Hordofuun waanuma jiru. Haasawa isaaniis qeequun baramaadha.

Qeeqaa fi Xiinxalli siyaasaa galma qabaachu qaba. Ykn immoo hamii fi hamataa taate tahee hafa.
Qabsoon Boqonnaa itti aanuu Tooftaa waaytawaa haala yeroo wajjiin deemu barbaada.
Baraa fi haalaa wajjiin socho’uu dandahuun dirqama. Kana tahuu baannaan gatiin kafallu ulfaataa taha.
Qabsoon Tooftaa Hedduu qaba.Tooftaan Ammoo Gaariis Yaras qaba, Kana Hubachuun Gaariidha.Tooftaan Haala mataa isa qaba. Tooftaan kaleessa Arratti Hojjachuu Dhabuu Danda’a,kanaaf Tooftaa Jijjirama. Akkuma Guyyaan Jijjirama Deemu Toftaan Qabsooss Jijjiramu Danda’a,kanaatti Burjaajiin Hin Barbaachisu.
Mo’aattooni Yeroo Hunda Nagaa Lallabuu.Nagaa Lallabuun Moo’uuf Malee moohamuuf miti.
퐊aroora Qabna,kanaaf waan Hojjanne Beeyna, waan Hojjannuufis Caalchiffnee Beeyna kana Sa’ati miti, Sakondiif Hin Dagannu.

퐊퐚퐧퐚퐚퐟퐮 퐘퐚퐚퐝퐚퐧 퐖퐚퐥 퐁퐨퐤퐤퐞퐞 퐇퐚퐚 퐃퐡퐚퐛퐛퐚퐧퐧퐮퐮

“퐖퐚퐚퐧 퐀퐭퐢 퐇퐨퐣퐣퐚퐜퐡퐮퐮 퐃퐚퐧퐝퐞퐞퐬퐬퐮 퐊퐚퐧 퐁퐞퐞퐤퐮 퐎퐥퐥퐚퐚 퐊퐞퐞 퐎퐬퐨퐨 퐇퐢퐧 퐓퐚퐚퐧퐞퐞 퐒퐢 퐌퐚퐭퐚퐚 퐊퐞퐞퐭퐢퐢!
푴풂풓풊풊 푩풊풚풚풂 푲풂풏풂 푲풂풏 푯풂풓풌풂 푸풂풃풖풖풔 푰풔풊풏풊 퐀퐁퐈퐘 퐀퐇퐌퐄퐃 퐀퐋퐈 퐭퐢.

퐈퐭퐭퐢 퐇퐢퐧 퐖퐚퐜퐢퐧퐚퐚
Gaafa ati hojii tokko eegaltu, namoonni si deeggaran namoota qubaan lakkaa’aman ta’uu danda’u. Inumaayyuu namni tokkolleen waan ati hojjettu kana deeggaruu dhiisuu danda’a. Kana bira darbee namoonni kumaan lakkaa’aman, “Karaan ati irra jirtu sirrii miti, sin fayyadu!” Jechuu danda’u.

Dhugaan ati beekuu qabdu, yeroo waan haaraa eegaltu, namni si deeggaru muraasa yokaan dhabamuu danda’a. “Waanti kun hin fayyadu, ni ulfaata, miidhaa qaba, karaan kun sirrii miti, siif hin milkaa’u!” Jedhanii sitti iyyu. Sababni isaa,ofiif sammuu waan ati hojjechuuf kaate hojiitti hiikuu miti yaada isaayyuu hin qaban.

Hayyoonni  Og-barruu Oromoo yoo waa’ee namoonni nama tuffachuu irratti haasa’an akkas jechuun dubbatan, “Gaafa namoonni akka ati waa hojjechuu hin dandeenye sitti himani, bira kutii darbi. Sababni isaa waan ofii isaanii hojjechuu hin dandeenyeen si guutaa jiru waan ta’eef!” Jedha. Ammoo dhugaa jirtudha dubbiin kun!

Inumaayyuu akka ofiitti waan si ilaalaniif, waan isaaniif hin danda’amneef, atilleen waan hin dandeenye itti fakkaata. Lafa kanarratti waan ofii kee yaade gaarii fi qajeelaa taanaan namni “ni dandeessaa fi hin dandeessu” jedheef osoo waan ofiif “nan danda’a” jette hojjedhu.

Waa’ee keef ragaan si caalu hin jiru. Galma ga’iinsa keetiif, murteessaan murtee keeti malee waca namoota cinaa keetii wacanii miti.

Gaafa bu’aa ba’ii hedduu keessa darbinu wantootaa fi haalota baay’ee ulfaatoo keessa darbuun lafa garaan kee yaade geesse warri si faarsuu fi harka sii dha’u warra kaleessa ”hin dandeessu” sin jedhaniidha.

Waanti akka dhamaatii guddaaf  bu’aa ba’ii hedduu booda firii dhamaatii ofii dhamdhamuu mi’aawuu hin jiru. “Kan itti dafqanii nyaatanii, uggum yaa mi’aa isaa!” Jedha Waloo Zalaalam Abarraa. Walumaagalatti, daandii bal’aa namni siif bocce irra deemuurra, daandii jajallaa ati ofii keetii bocatterra deemuutu gammachuu siif laata.

Jabadhuu Abbichuu

Published by abdiaminbakar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: