Design a site like this with WordPress.com
Get started

Murtii Rabbin sif muree Fudhachu hin didin

Kan  Rabbin siif kenne kee ta’uu Rabbi si haa beeysisu. Qalbii fi ija tee tan namaatti qabuu sirraa haa hambisu, ija tee tan namoota deemu hundaf bolotee imaana qabde tana dhuga itti himii, amansiisi dhorki.

Yoo amansiisuu dandeeyse mormi, yoo amanuu hin dandeenye moramuutti hin cichin. Maqaa kee caalaa  maqaa haadhaaf abbaa keetiitiif ulfina kenni. Eenyummaa gammachuun fidee gaddi hin balleessu. Tan gammachuun fiddee gaddi balleeysitu duraanuu eenyummaa sirriitii miti.

Miseensa maatii fi saba irraa dhalattee hin jibbin. Rabbiin waan isaan siif uumee fi isaaniif si uumeef qaba. Rabbiin akkas godhuu isaatti yoo mufatte, du’aa fi jireenya keeysattiis gaddaa taatee hafta.

Waan hin beeyne bari, tan beeytu barsiisi. Osoo gorsi kee namoota baay’ee fayyadaa jiruu kan si gorsu yoo dhufe fudhachuu hin didin. Namni Rabbiin sirra waa beeysise akka jiru amani.

Goota waan taateef halkan deemuu hin guddisin, sodaataa waan taateef guyyaa bobbaatee hoojjachuu hin dhiisin.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: