Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gorsa gaarii kana unadhaa

“Jireenyi qormaata ulfaataadha.
Namoonni hedduun jireenyi
qormaata garagaraa qabaachuu
beekuu dhaburraa mala jireenya
namoota biroo jiraachuuf osoo
yaalan kufu.

Jireenya kee keessatti wantoonni
yaraan yoo uumamanis kitaabicha
hincufin, fuulasaa banii boqonnaa
haarawa jalqabi.

Kufuun sobbooqqoo jireenyaa
keessaa isa tokko. Osoo hinkufne
hinbarattu, yoo hinbaranne ammoo
hinjijjiiramtu.

Garaagarummaan yeroo fi
maallaqaa, yeroo hundumaa
maallaqa hangam akka qabdu ni
beekta, yeroo si hafu garuu beekuu
hindandeettu.

Callisuu fi seeqachuu meeshaalee
humna lama qabaniidha. Kolfuun
tooftaa rakkoo ittiin hiikan yoo ta’u,
callisuun ammoo mala rakkoo jalaa
ittiin dheessaniidha.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: