Design a site like this with WordPress.com
Get started

Magaalaa Burayyuutti

Pirojektoota haaraa fi buleeyyii bara 2013 akka bulchiinsa magaalaa Buraayyuutii Baajata Idilee,mana Qopheessaa,Naannoo, UIIDP fi Hirmaannaa Uummataan Qar.1,147,158,119 hojjetamaa turan marsaa 2n eebbaaf Qopha’aan

 1. Kafteeriyaa hojjattoota Waajjira Bulchinsa magaalaa keessatii G+2 (Qar.6,806,213)
 2. Buufata Fayyaa Ganda Malkaa Gafarsaa G+4 (Qar.15,234,437)
 3. Waajjira Ganda Lakkuu Kattaa G+2(Qar.10,852,820)
 4. Galma walgayii Ganda Buraayyuu Kattaa (Qar.4,402,980)
 5. Waajjira, mana kitaabaa fi Galma walgayii KBLTO Buraayyuu G+2 (Qar.8,641,587)
  6.Wajjira, mana kitaabaa, Lab. fi Galma walgayii mana barumsaa sad.2ffaa Buraayyuu G+3 (Qar.8,592,798)
 6. Mana barumsaa Dirree Haacaaluu sad.1ffaa G+4 (Qar.14,368,867)
  8.Dallaa M/Barumsaa Anfoo ( Lootii 1) M 292.8 (Qar.2,371,172)
  9.Dallaa M/Barumsaa Anfoo (Lootii 2) M 268.34 (Qar.2,101,269)
 7. Dallaa Mana Barumsaa Gujjee Sad.2ffaa (Lootii 1)M 300 Qar. (2,742,522)
 8. Dallaa mana Barumsaa Gujjee sad.2ffaa (Lootii 2) M 300 (Qar.2,742,522)
  12.Daandii Dhagaa bocamee (coble stone ) Km 11.2692 (kontiraata 12n) Qar. 40,164,664
 9. Kalvartii adda addaa(culvert ) lakk. 6 (kontiraata 3n ) Qar.1,798,151
  14.Bo’oo lolaa (open Ditch) Km 6.394 ( kontiraata 16n ) Qar.39,556,188
 10. Septic tank dhaabbilee adda addaaf hojjetame Lakk.4 (kontiraata 2) Qar.2,434,600
  16.Hojii Magariisuu Ganda Gafarsaa Noonnoo M2 2,000 ( Qar.3,283,068)
 11. Hojii Magariisuu Ganda Lakkuu Kattaa M2 2,130 (Qar.3,044,885)
 12. Hojjii waajjiraalee keessa Qoqooduu (partion wall) Qar.1,000,736
  19.Suphaa pirojektootaa lakk.10(kontraata ) Qar.37,238,801
  20.Ibsaa jiraattootaa fi Sheedii IMX f diriirsuu Qar.12,500,000
  21.Bittaa konkolaata bootee 1(Qar.2,444,900)
 13. Dallaa mana barumsaa Gujjee Qarsaa M 274 (Qar.1,914,256)
 14. Daandii cirrachaa Km 29 Qar.8,200,000
 15. Buufata Fayyaa Gafarsaa Noonnoo ( Qar. 7,000,000) Baajata Naannoon
 16. Mana barumsaa Ifa boruu Buraayyuu Qar.36,000,000 guutumaatii hirmaannaa Abbootii Qabeenyaan kan ijaarame
  Yoo ta’uu

Pirojektoonii hojiin isaanii itti fuufee jiru

 1. Ijaarsa Daandii Aspaaltii Urgaa -Shaaqaa Km 5.52 Qar.824,331,246 %41 irra gahee jira
 2. Ijaarsa Mana barumsaa Anfoo sad 1ffaa G+4 Qar. 15,168,332 %85 irra gahee jira
  3.Ijaarsa Dippoo boba’aa Qar.3,087,986 %61 irra gahee jira
  4.Ijaarsa mana murtii Buraayyuu G+4 Qar.29,133,119%83 gahee jira

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: