Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dhamsa Dhaloota Boru irraa

TOKKUMMAAN JABINA !

“Namichatu ilmaan torba qaba ture. Ilmaan isaa kun ammaa amma waliin morkuudhaan jiraachuu caalaayyuu wal qoccoluun isaanii kun hojii hojjatanii ittiin jiraatan akka hin hojjanne godhe.
Abbaan ijoollee kanaas hammeenya ilmaan isaa gidduu jiru erga hubatee booda gaaf tokko hunduma isaanii walitti waame. Uleen torba nyaqqi godhee walitti hidhee isaan dura kaa’e.
“Isin keessaa isa hidhame kana cabsuu kan danda’u eenyu? Nama cabseef sangaa qotiisaa tokkon badhaasa” jedheen.
Torbanuu adduma addaan itti darbanii cabsuu yaalani. Garuu ijoollee isa keessaa uleewwan itti kenname sana cabsuu kan danda’e tokkollee hin argamne.

Kana booda abbaan ijoollee, uleewwan torban walitti hidhe sana hiikee tokko tokkoon akka cabsan itti kenne. Ilmaan isaas rakkina malee ulee itti kenname sana caccabsanii fixan. Abbaan issaaniis taa’ee erga ilaalee booda “Akka ulee kanaa isinis hamma wal jaalattanii wajjin jiraattanitti hoomtuu isiniin mo’uu hin danda’u.

Gaafa funyoon walitti isiniin hidhu sun hiikame akka ulee caccabsitan kanaa taatu” jatte jatte namootin odeeffannoo sobaatin gargar isin facaasani deebi’anii isin hamatu  jedheenini waa’ee tokkummaa fi jaalalaan wajjin jiraachuu itti hime.

Wal tuffachuun tokkummaa miidha.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: