Design a site like this with WordPress.com
Get started

Alhamdulillahi

Namoonni yeroo baayyee fuula isaanii irratti gammachuun mul’atu; miidhamanii hin beekan jechuu miti, humna isaaniitu miidhama sana caalaaf malee.
Rakkoo si mudatuuf hin jilbeeffatiin!.

Namni ni dhufa; Ni deemaas
Jireenyi garuu itti fufa

Gaafa hedduu dhiphattu ofiikeen mari’adhu namni si caalaa sitti aanu hin jiruuti!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: