Design a site like this with WordPress.com
Get started

Of Qopheessii

Of qopheessi.

Karaan dhugaa jallatee
Daddabee si rakkisus
Kan ati abdii goote
Diinomee si tuffatus
~
Jabinaa fi jaalalli kee
Moo’ee haa daraaru
Kaayyoon kee fuula duraa
Cimee si haa gargaaru
~
Abdii horadhuu deemi
Qajeelfadhu imala
Sobaan haguugamuunis
Ni jirti ee ni mala
~
Kanaaf har’a qopheessi
Obsaan beekumsa sirrii
Har’a tooftaa kee barraan
Bor-tolee dhufa barrii
~
Of_qopheessi koodeekoo
Koodee yaa gurraachana
Har’a yoo jabaattemmoo
Hunduu siif ta’a gaachana!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: