Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kenna Rabbin namaf kennee Enyuuyyu namarra fufhachuu hin danda’uu Hin hinaafin Maashaa Allah jedhii malee

Addunyaa kanarra wanti barabaraan jiraatu hin jiru.
Gaddis ta’e gammachuun, kufanii ka’uun, argatanii dhabuun, kolfis ta’e boo’ichi yeroo isaanii eeggatanii numa darbu.

Godaannisni taatewwan  kanneenin wal qabate dhufu; akkuma gatii wantichaaf qabnutti hammaachuus; salphachus danda’a. Inni tokko tokkoo ammo kan hin dagatamne
dha. Akkuma hafuura baafachaa jirru; marsaa dhiigaa waliin haaromun
nutti dhaga’ama. Hara-galfiin dhukkubichaas du’a keenya qofaa ta’a.

Armaan olitti kanneen kaasne miirachuuf garuu, lubbuun jiraachuun dirqama, tarkaanfachuun dirqama, abdii godhachuun dirqama. Maalif ta’e hin jennuu waaf-ta’e!

Baga ta’e! Baga gaddine, baga kufne, baga cabne, baga dhiigne.
baga aarsaas kaffalle.
Namni dukkana hin argiin;
gatii ifaa hin beeku, namni hin gaddiin; kolfaan hin wal’anamu, namni hin
kufiin; hiikkaan ka’anii deemuu isaaf hin galu.

Kanaaf dhaloota qubee;
miira osoo hin taanee yaadni nu yaa hoogganu.
Miirri yaada dursee hojiitti galuu mala.

Garuu hin bubbulu, miirri ilaaf-ilaame
hin beeku, miirri hara-galfii yeroo; gaabbii umrii guutuuf nama saaxila.
Miirri gatiin isaa xiqqaa; dammaqsuufis salphaa waan ta’eef; danuu namootaaf saaxila ba’uu mala. Warri yaada gatii qabu namaaf yaadan,kennan garuu ayyaantota qofa.

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: