Design a site like this with WordPress.com
Get started

Naf Galatoomaa Eessumman Koo Lubbuu

Essummaan kiyya, baayyeen isin jaaladha, baayyeen isin kabaja bakka guddan isinif qabaa, Galannii keessan yooniyyuu na bara hin dhumu, Rabbin Walin Umrij dhertuu nuf haa keennuu, Galata keessan Yoonif Rabbiin narra baasee malee ani waa galata keessan galchuf natti ulfata, Hanga Dandeetti tiyyaatti anis Galata keessan galchuf nin tattafadhaa,

Baayyee Naf Galatoomaa Wally billah isinin jaaladhaa hunda ol

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: