Design a site like this with WordPress.com
Get started

Jaalala Jaalalan irranfatan!

Onnee tiyya keessaa
Qabaatuu turte bakkaa
Yoo dubbiin jabaatte
Haqamuunis daqiiquma takka**

Anoo ofitti hin yaanne
Takkaatuu akkan si jibbuu
Ammaa narraa dhufee
Dhiifama naaf godhi lubbuu**

Akkaataa jireenya kootii
Keetiin madaalchisee
Wal naaf simuu didee
Mataa koo dhukkubsee**

Atiif kennaan turee
Iddoo guddoo jaalalaa
Amma si jibbeeti
Fagaadhee si laalaa**

Jibbi koo akkumaan
Dhimma malee mitii
Atiitu fakkeessituudha
Dhugaa ati namaa mitii**

Fuulli kee ngyaa kan
Anaaf mul’atu
Gaafa narraa garagaltu
Hamtu ati hojjattuu**

Dhugaa dhoksitee
Sobaan jiraachuu feetaa
Dubbiin akkasii kun
Keessa koo dhukkubsaa jiraata
😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@AbdiAminBakar

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: