Yaa Rabbi nun Salphisin!

Namoonni gari garii bakka ati itti isaan yaaddutti arguu dhabuu dandeessa.
Warreen ilaalchi isaanii bilchaataa jettee yaaduu turte hunda ilaalchi isaanii gadhee tehee arguu dandeessa.
At isa yeroo hunda duعaaعii tana yoo godhatte filatamaadha.
«Yaa Mowlaa Ija namaa duratti guddaa tehee Ija tee duratti xiqqaa tahuurraa sittin maganfadha» jedhii Rabbii keetti booyi.

@AbdiAminBaker

Published by abdiaminbakar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: