Design a site like this with WordPress.com
Get started

Oduu Gammachiisa Boolee Biyyaa Bulbulaa

Paarkiin Agroo Industrii Qindaa’aa Bulbulaa Guyyaa Borii ni Eebbifama!

Godina Sh/ Bahaa, bakka Bulbulaa jedhamutti bara 2010  irraa  eegalee ijaaraamaa kan ture paarkiin induustrii  qindaa’aa omishaalee  qonaatti sona dabaluun  qindeessu kan lafa hektara 271 irratti Ijaaramaa ture xumuramee Ebla 30/2013 ni eebbifama.

Paakiin industrii  qindaa’aan omishaalee qonnaa  qindeessu  kun  walumaagalatti bajata qarshii biiliyoona 10.4-n kan ijaarame yoo ta’u’ g/galeessa paarkii Industrii Qonnaa  Qindaa’aa Bulbulaa, Giddu  gala cehumsa baadiyyaa Maqii, Shaashamannee, Dodolaa, Roobee, Itayyaa fi Walancittii kan ofjalatti hammatu ta’ee ijaarsi isaa xumuramee kan misoome dha.

Paarkiin  Agroo Industrii Qindaa’aa Bulbulaa keessoo isaattii gamoo mana jirenyaa abbootii qabeenyaa industriiicha keessatti missomsaniif kan oolu 248 kan qabu, olmaa  daa’immanii , Buufata Poolisii , garee ittisa balaa ibiddaa , kilinika, giddu gala laaboraatoorii,giddu gala leenjii, gamoo baankiiwwanii, gamoo tajajiila maraa fi kkf kan of keessaa qabudha.

Paarkiin industrii kun yeroo tokkotti abbotii  qabeenyaa  150 ol simachuu kan danda’u yoo ta’u buu’uuraalee misoomaa maqsa balfawwanii sadarkaa idil adunyaa eeggate guuttachuun kan ijaaramedha.

parkiin induustrii kun carraa hojii  lammiilee 70,000 hanga 100,000 ta’aniif kan ummuu dha.

Paarkiin industrii kun  yeroo guutuummaatti hojii eegalu omishaalee qonnaa  buna, midhaan nyaataa, kuduraa fi muduraa, foon, aannan, lukkuu,dammaa fi kkf tti sona dabaluun gabaa biyya keessaa fi al ergeedhaaf kan omishu ta’a!

keenya Oluma!
Baga Gammaddani!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: