Design a site like this with WordPress.com
Get started

Numa Geenya Guyyaa Tokko Kayyoo Keeny bira

KAAYYOO FI Kiyyoo:

Namni KAAYYOO qabu Kiyyoo fedhees keeysuuf keeysaan baheetuma KAAYYOO isaa bira gaha. Gaafa inni kiyyoo  keeyseef keeysaan bahee Kaayyoo isaa bira gahe Abbaan kiyyoo kaaye Kaayyoo waan hin qabneef Kiyyotti gala.

Kaayyoo bira gahuun akkaan waan jabaattuuf kiyyoo keeysa si galchu malti. Kiyyoon takka takka tan gubbaan isii kiyyoo tan keeysi isii kaayyootu jira.

Gaafa akkanaa kana KAAYYOO bira gahuuf kiyyoo seenuun dirqama taha.  Kiyyoo dheeysuun ammoo KAAYYOO kaateef irraa si fageeysa, siifii KAAYYOO tee wal habaabsa. Kanaaf kiyyoo akkanaa tana seene jettee hin rifatin, hin dhiphatin, hin rakkatin, hin waywaatin. Kiyyoo akkanaa seenuun KAAYYOTTI SI GEEYSA waan taheef. Karaa KAAYYOO kee biraan si gahu kana seenuuf gammadi malee hin gaddin.

Ati ka kiyyoo namaaf kaayees nama kiyyoo keeysa seene laaltee KAAYYOO isaa hanqise jettee hin gammadin. Kiyyoon ati keeyseef Karaa KAAYYOTTI ISA GEEYSU malee Karaa kaayyoo isaa isa hanqisuu miti.

Kanaaf hedduu rifatanii waywaachuunii fi Gammadanii utaaluuniis hedduu gaarii miti. Dubbiin karaa fi akka yaadanitti osoo hin tahin karaa fi akka Rabbiin Karoorsetti taati.

Rabbiin laaftumatti kiyyoo keeysaan KAAYYOO biraan nu haa gahu.爐

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: