Design a site like this with WordPress.com
Get started

GORSA MAANGUDDOOTAA IRRAA

GORSA MAANGUDDOOTAA IRRAA


1, Namni beekaan onnee lama qaba. Tokko yoo jalaa madaaye tokkoon qabsaaya.
*


2, Gaarii yaaduufi hojjachuu keetiin nama si dhabu malee namni ati dhabdu hin jiru.

3, Dhugaan yeroo kamuu qullaa deemuu ni danda’a. Sobni garuu yeroo hunda uffatee tuullatee bareedee mul’achuu qaba.

4, Boru; har’aafi kaleessa kee caala wan ta’eef
kaleessa kee yaadachaa borii kee fageessii
ilaali!

5, Dandeetti kee kan agarsiisuu qabdu warra si dinqisiifatanitti osoo hin taane warra si tuffatanitti.!

6,Jaalalli hanga adda bahiinsi isaa gahutti gadi fageenyi isaa hin beekkamu.

7,Gammachuu fi gaddi addaan hin bahan. Tokko si cinaa yoo taa’u; tokko ammoo mana
hirriibaa kee keessa akka jiru hin dagatin.

8, Gaafa qabeenya argattu Uumaa kee yaadadhu! Qabeenyi hiyyummaa irraa malee du’a irraa si hin oolchu.

9, Namoota hammeenya siif yaadan tuffattee  bira darbuun; Isaan irra wayyaa ta’uu kee itti agarsiisudha.!

10, Hanga hin dhaabbannetti tirachaa deemutti jirta taanan iddoo yaadde numa geessa. Kanaaf dhaabbachuu irra tirachuutu caala.

Maanguddota irraa…!!

            
#Lke  #Share

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: