Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kabajamoo Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa

“Warri bakka kaleessaa nu
barbaadan Warra bakka san dhaabbatee hafe waan ta’eef gowwaadha!

Nuti bakka kaleessaa irraa dachaa hedduun
fagaannee deemneerra!”

Kabajamoo Obbo Abbaa Duulaa Gamadaa!

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: