Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ergaa Adda Obsan Dubbisa

Ergaa guddaa
⛂Mucaa tokko Abbaa isaattu du’e namni tokko isaa waliin hin deemne reeffa awwaaluu:- baadiyya buusee abbaa isaa awwaaluuf dachii qotuu eegale…

Ni arge namtichi warra baadiyyaa re’ee tiksu tokko dhaqee bira gahee ni gaafate
اين الناس”
Meerre ummanni: kan abbaa kee qofaa awwaaltu?

Ilmi waan abbaa isaa himuu hin feene jecha tokko jechuu eegale………
لا حول ولا قوه الا بالله”
Laahuwla walaa quwwata illaa billaa. jechaa qabrii abbaa isaa qofaa qota
Namtichi baadiyyaa sun gargaaruu eegale ni awwaalan harka isaa ol qabee icitiidhaan du’aa’ii godheef namtichi warra baadiyyaa kun san booda ilma namticha du’ee kana achumatti dhiisee gara re’ee isaa deeme…….

Halkan san ilmi abbaa arge manaamaan abbaa isaa kan kolfaa jiru gammachuudhaan jannata firdoowsiin keessatti ni gaafate ilmi abbaa yaa abbaa maaltu mana kee achii siif godhe sababni maali??

Abbaan ni jedheen du’aa’ii namticha baadiyyaa san siwaliin qabrii tiyya qotee na awwale sani jedheen
mucaan ajaa’ibee barbaaduu eegale baadiyyaaf gaara bahe bu’ee hanga argatu takkatti argee gaafate
Ni gaafate rabbumaan naaf himi du’aa’ii akkam gooteef abbaa kiyyaaf qabrii keessatti?
فقد رايته في الفردوس الاعلى
Firdoowsii ol aantuu keessattin isa argee?

Ni deebiseef “a’araabiin´´ ykn namtichi baadiyyaa re’ee tiksu sun:- yaa ilma kiyya akkuma gabrichi rabbiin du’aa’ii kadhatuttin kadheef

yaa rabbii keessummaan kun sibira dhufe ana bira silaa dhufee niin keessummeessa ani arjaadha:-
Ati garuu arjaadha arjaa arjaarraati ati akkaan arjaadhaa ati hunda caalaa arjoomta kanaaf keessummaa sibara dhufaa jira kanaa arjoomi araaramiif jedhee rabbiin kadheef

Yaa rabbii qaama keenya Azaaba qabriii jalaa
ibidda jahannam jalaa najaa nubaasi

Yaa rabbii warra ummanni gaggaariin “”du’aa’ii”” godhaniif nu taasisi
yaa rabbii jannata al firdoowsiin nu galchi
آآآآآآآآآآمييببببن
Allaahumma AMIIIN

Yoo dubbiftee geessifte barreefama kana waan ajrii itti argattuun cufi fkn⬇ Tasbiihaan Aayataan Du'aa'iin Salawaataan habiibii keenya nabi Muhammad Sallallaahu aleyhi wasallam

صلى على سيدنا ونبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم

Published by abdiaminbakhar

Hin yaaddawin !! Rabbiin kee waan siif tolu si caalaa beeka, Waan siif tolu, yeroo siif tolurratti siif Qophessee jirati hin yaaddawin. A.A.B Paypal:https://paypal.me/AbdiAminBakhar?country.x=SA&locale.x=en_US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: